نحوه تنظیم مالیات پیش فرض

مالیات هایی که در کشور شما اعمال میشود، برای بیشتر بومی سازی ها به صورت خودکار عمل می کند. 

مجموعه مالیات های پیش فرض در سفارشات و پیش فاکتورها در برگه پیش فاکتور هر محصول موجود است. اینگونه مالیاتها زمانی به کار می روند که مقصد فروش شما شرکت های داخل کشور یا استان شما باشد.

 برای تغییر مالیات پیش فرض برای هر محصول به قسمت حسابداری » پیکربندی » تنظیمات بروید. 

نکته: اگر محیط کاری شما به صورت شرکت های چندگانه باشد، ممکن است مالیات فروش و خرید به نسبت شرکتی که شما در آن کار می کنید مقیزان متفاوتی داشته باشد. می توانید برای تغییر این میزان برای هر شرکت به حسابهای مختلف آنها وارد شوید.