نحوه تنظیم قیمت ها با احتساب مالیات

در بیشتر کشورها، قیمت های B2C شامل مالیات هستند. برای انجام این کار در اودوو در قسمت حسابداری » پیکربندی » حسابداری » مالیات ها برای هر یک از مالیات های فروش خود گزینه در قیمت لحاظ شده را تیک بزنید. 

بدین طریق قیمت روی فرم محصول با احتساب مالیات تنظیم می شود. به طور مثال فرض کنید شما محصولی دارید که مالیات آن 10% است. قیمت فروش روی محصول 100 تومان است.

  • اگر مالیات در قیمت لحاظ نشده باشد خواهید داشت:

  1. قیمت بدون احتساب مالیات: 100 تومان

  2. مالیات: 10 تومان

  3. قیمت کل: 110 تومان

  • اگر مالیات در قیمت لحاظ شده باشد:

  1. قیمت بدون احتساب مالیات: 90 تومان

  2. مالیات: 10 تومان

  3. قیمت کل: 100 تومان 


نمایش قیمت ها با احتساب مالیات در کاتالوگ تجارت الکترونیکی

به صورت پیش فرض، قیمت هایی که در کاتالوگ تجارت الکترونیکی شما نمایش داده می شوند بدون احتساب مالیات هستند. برای نمایش آن با احتساب مالیات در قسمت فروش » پیکربندی » تنظیمات (نمایش مالیات) گزینه نمایش سطر جمع جزء با احتساب مالیات را تیک بزنید.