برنامه ها باید برای هزینه هایی که برای بودجه از پیش تعیین شده قابل اجرا هستند، به روز رسانی شوند. برای این کار، کاربر باید فاکتورها و هزینه ها را به یک حساب تحلیلی تعریف شده لینک دهد.


برای ایجاد حساب تحلیلی ، به ماژول حسابداری> پیکربندی> حسابداری تحلیلی> حساب های تحلیلی بروید و بر روی دکمه  "ایجاد" کلیک کنید:در مرحله بعدی می توانید بودجه را ایجاد کنید.

ابتدا اهداف بودجه را تعیین کنید. برای این منظور، به ماژول حسابداری> حسابداری> مدیریت> بودجه ها بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:
توجه: در اینجا، در سطرهای بودجه، اودوو پر کردن فیلد "حساب تحلیلی" را الزامی نکرده است. اما برای اطمینان از عملکرد صحیح بودجه "حساب تحلیلی" پر کردن آن اجباری است. بنابراین، باید حساب تحلیلی را در سطرهای های بودجه قرار دهید. کاربر می تواند یک حساب تحلیلی جدید ایجاد کند یا یک حساب تحلیلی موجود را از سطرهای بودجه انتخاب کند.

بعد از پر کردن فیلدها، با کلیک بر روی دکمه "تایید" ، بودجه را تایید کنید.