روابط عمومی و مقبولیت اجتماعی
بی شك تحولات موجود در عرصه مدیریت نشات گرفته از نگرش سیستماتیك به سازمانهاست كه آنها را بعنوان سیستمی باز در نظر گرفته و درتعامل مستقیم با اجتماع و محیط اطراف سیستم است.
چكیده:

بی شك تحولات موجود در عرصه مدیریت نشات گرفته از نگرش سیستماتیك به سازمانهاست كه آنها را بعنوان سیستمی باز در نظر گرفته و درتعامل مستقیم با اجتماع و محیط اطراف سیستم است. در این نگرش سازمان بعنوان سیستمی درنظر گرفته شده كه ورودی هایی دارد كه از محیط گرفته و در درون فرآیندهای سازمان ارزشی به آن افزوده شده و به محیط باز می گردد. تعاملی دو سویه میان سازمان و محیط اطراف سازمان كه هركدام بر دیگری تاثیر گذاشته و از دیگر تاثیر می پذیرند.

چنین رویدادها و وقایع درون سازمان و فعل و انفعالات آن لاجرم به محیط اطراف سیستم كشیده شده و بر رابطه سیستم و محیط تاثیر می گذارد كه دراین بین ممكن است نگرش محیط نسبت به سازمان منفی تر و یا مثبت تر گردد. این نگرش هر چه مثبت تر موجب دوام و بقای سازمان و هرچه منفی تر باشد موجب انحلال و سستی آن می گردد. امروزه نگاه سیستماتیك به سازمانها توجه هر چه بیشتر به استانداردها را به همراه داشته است . استانداردها یی كه روابط درون سازمانی را مستحكم كرده و در جهت قوام و همبستگی هر چه بیشتر عوامل محیطی و برون سازمانی بكار می رود و در عرصه رقابت میان سیستمهای مختلف امتیاز و نقطه قوتی برای سازمان محسوب می شود، و راه را در پیشبرد اهداف هموارتر می كنند.

دسته ای از این استانداردها سیستم های مدیریت كیفیت و فرآیند گرایی را مورد توجه قرار داده و بخشی جنبه های زیست محیطی و تعامل سازمان و محیط زیست را بصورت مسالمت آمیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند و دسته ای دیگر بر ایمنی و بهداشت شغلی در سازمانها تاكید دارند و یا استانداردهایی كه جنبه فنی داشته و مرتبط با محصول و یا حرفه ای خاص هستند.

ما در سالهای اخیر استاندارد بین المللی جدیدی، تحت عنوان استاندارد

مسئولیت پذیری اجتماعی و یا مقبولیت اجتماعی(SA8000) social accountability مورد توجه قرار گرفته است.

استاندارد SA8000 در سال 1997 بعنوان استانداردی كه مسائل اخلاقی را در محیط كار مورد توجه قرار می دهد مطرح شد كه آخرین ویرایش آن در سال 2000 تدوین شده است.

در تدوین استاندارد SA8000 و پیش بینی مكانیزم های ممیزی و صدور گواهی آن به منابع زیر مراجعه شده است:

    11 موافقت نامه از پیمان نامه های (ILO)

    اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل(1948)

    كنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق كودك

    استانداردهای تدوین شده توسط سازمان ISO و راهنماهای مربوطه

این استاندارد محیط كاری را بعنوان محیطی امن، سالم و با كیفیت و در جهت تحقق اهداف متعالی اجتماعی در نظر گرفته و در پی دستیابی به اهداف بشر دوستانه است.

به عبارت دیگر استاندارد مقبولیت اجتماعی یعنی رعایت و اجرای آن دسته از الزمات و فاكتورهای اخلاقی، اجتماعی كه باعث ارتقای مقبولیت و مسئولیت پذیری اجتماعی یك سازمان ازدیدگاه كلیه طرفهای ذینفع خود می شود. صرف نظر از دورنمای استقرار این سیستم در مقیاس كوچكتر، این استقرار باعث تامین بستری مناسب جهت ایجاد امنیت شغلی، بهداشت روانی كار و عدالت اجتماعی در سطوح كار و كارگری خواهد شد.

ما از این جهت این استاندارد را مورد توجه قرار می دهیم كه در ارتباط مستقیم با آرمانها، ساختارها و چارچوب های دانش روابط عمومی و اهداف و چشم اندازهای آن می باشدكه در زیر به بخشی از این كاركردها و تشابهات اشاره شده است.

در پی ایجاد و استقرار استاندارد SA8000(مقبولیت اجتماعی) در سازمان عوامل زیر به تحقق می پیوندد:

تامین و تضمین محیط كار سالم و ایمن چه از لحاظ روحی و روانی و چه از نظر فیزیكی و جسمانی.

ایجاد انگیزش میان افراد با روی آوردن سازمان به مقوله عدالت اجتماعی در سطوح كار و كارگری و رعایت حقوق كاركنان در درون سازمان كه این امر افزایش سطح كیفی كار را به همراه خواهد داشت.

ارتقای سطوح شخصیتی افراد و عزت نفس هر چه بیشتر در میان آنان.

از طریق ایجاد سندیكاهای كارگری و پیوستن افراد به این سندیكاها هویت و شخصیت كاری ایجاد می شود.

نگرش های درون سازمان در جهتی مثبت تغییر كرده كه این امر موجب تقویت روند فرآیندها و اهداف سازمانی و تسهیل آنان می گردد.

بوجود آوردن احساس امنیت شغلی میان كاركنان و از میان برداشتن هر گونه تبعیض و نابرابری درسطوح مختلف سازمان.

استقرار این استاندارد در درن سازمان و انعكاس آن به بیرون از آن موجب ارتقای شان و منزلت سازمان درنزد افكار عمومی، ذینفعان و گروههای مختلف اجتماعی،خواهد شد.

این رسالتی است كه روابط عمومی ها می توانند انجام دهند و بازوی مدیریت سازمان در استقرار این سیستم در درون سازمان و انعكاس آن به بیرون از سازمان باشند تا هم عوامل درون سازمانی از انگیزه، استحكام و رضایت بیشتری برخوردار باشند و هم افكار عمومی و گروههای مختلف اجتماعی رادرپیشبرد هر چه بیشتر خط مشی و اهداف سازمانی با خود همراه كنند.

البته در این مقاله، الزامات، نیازمندیها، اهداف، كاركردها و تشابهات صرفا بصورت كلی مطرح شده ، و هدف اصلی آشنایی با ستاندارد مقبولیت اجتماعی و رابطه عمیق و دو سویه آن با ساختارها، اصول و دانش روابط عمومی می باشد.

امید است كه درآینده كارشناسان و دست اندركاران روابط عمومی به این امر توجه بیشتری داشته و در این زمینه تحقیقات و بررسی ها بنیادی تری انجام دهند.

الزمات مقبولیت اجتمای

1. كار كودكان child labor

سازمان نباید از آنچه كه به عنوان كار كودكان (زیر15سال) تعریف گردیده استفاده نماید یا از آن حمایت نماید.

سازمان بایستی جهت ارتقاء آموزش و تحصیل كودكان تحت پوشش تلاش نماید و نبایستی كودكان و كارگران جوان را در موقعیت های خطرناك، نامن و غیر بهداشتی بكار گمارد.

2. كار اجباریforced labor

كار اجباری عبارت است از تمام كارها وخدماتی كه از یك فرد با تهدید به جریمه برای كاری كه داوطلب انجام آن نیست خواسته شود یا برای كار یا خدماتی كه به عنوان غرامت بدهی خواسته می شود. واژه جریمه در اینجا به معنای مجازات مالی، تنبیه های جسمانی مانند فقدان حقوق و امتیازات یا محدودیتهای حركتی یا توقیف امانات یا كارتهای شناسایی توسط كارفرما می باشد. (مانند پاسپورت)

SA8000 كلیه كارهای اجباری اعم از كار اجباری یا الزامی تحت هر شرایطی مثل كار اجباری زندان، شاگردی كار ضمانتی را ممنوع می كند. SA8000 برای افشا سازی كامل شرایط و موقعیت های استخدام اولیه، روش اولیه استخدام یا استخدام موثر در آینده كارگران، فراخوان می دهد. قرارداد كارمند باید كاملا به او بیان و توسط كارمند درك شود و نباید به نحوی كارگر را بدهكارنماید. به عبارتی ساده تر هیچ كس نباید مجبور به كار شود.

3. بهداشت و ایمنی Health and Safety

سازمان با توجه به شناختی كه از صنعت خود دارد و با آگاهی از خطرات احتمالی ناشی از نوع كار خود، محیط سالم و ایمن را فراهم نموده و با به حداقل رساندن دلایل بروز خطر در محیط كار بر اساس روشهای علمی ،‌گامهایی را برای پیشگری از حوادث و آسیبهای بالقوه حین كار بردارد.

شركت بایستی نماینده ای را از سوی مدیریت ارشد به عنوان مسئول ایمنی و بهداشت تمام كاركنان تعیین نماید كه پاسخگوی عناصر مربوط به بهداشت و ایمنی این استاندارد باشد. ضمنا سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید كه همه كاركنان ازآموزشهای بهداشتی و ایمنی منظم برخوردارند.

سازمان بایستی سیستمی را برای شناسایی، پیشگیری و پاسخگویی به تهدیدات بالقوه در ارتباط با بهداشت و ایمنی كاركنان برقرار سازد و شرایط و تسهیلات بهداشتی و خوابگاهی مناسب را برای كاركنان فراهم آورد.

4. آزادی انجمن های و حقوق پیمانها دسته جمعی كار freedom of Association &Right to collective Bargaining Criteria

سازمان بایستی حقوق همه كاركنان را برای تشكیل یا پیوستن به اتحادیه های كاری و پیمانهای دسته جمعی رعایت نموده و تضمین نماید كه نمایندگان كاركنان این انجنها ، مورد تبعیض قرار نمی گیرند و به اعضای خود درمحل كار دسترسی دارند.

نماینده این اتحادیه ها بایستی به غیر از مدیران ستادی باشند و امكان ارتباط مستقیم با مدیران سطح بالا رادر زمانها لازم داشته باشند.

5.تبعیضDiscrimination

سازمان نبایستی در استخدام افراد، پرداخت دستمزد، دسترسی به آموزش، ترفیع، قطع همكاری یا بازنشستگی بر اساس نژاد، طبقه، ملیت، مذهب، معلولیت، جنسیت، تمایلات جنسی، عضویت اتحادیه، وابستگی سیاسی یا سن تبعیض اعمال نماید یا از آن حمایت نماید.

سازمان نبایستی با اقداماتی نظیر تفتیش عقاید یا تبعیض نژادی، طبقاتی،ملیت، معلولیت، جنیسیت، تمایلات جنسی، عضویت اتحادیه، وابستگی سیاسی در امور كاركنان مداخله نماید.

6. انضباط های سختگیرانه Disciplinary Practices

سازمان نبایستی از تنبه بدنی، اعمال فشارهای جسمی یا روحی و اهانتهای لفظی استفاده یا از آن حمایت كند.

7. ساعات كاری Working Hours

سازمان بایستی قوانین و استانداردهای صنعتی مربوط به كار را بكار گیرد و ساعت كاری نبایستی از 48 ساعت در هفته تجاوز نماید. كاركنان بایستی حداقل یك روز را در هفته تعطیل باشند. همه اضافه كاری ها باید با یك دستمزد اضافه جبران شود و تحت هیچ شرایطی هر كارگر درهفته نباید بیش از 12 ساعت اضافه كاری كند (مگر درشرایط اضطراری و بصورت اختیاری و داوطلبانه از سوی كارگر).

8. حق السعی Remuneration

سازمان باید اطمینان حاصل نماید كه دستمزدها برای یك هفته كاری استاندارد پرداخت می گردد و میزان آن همیشه حداقل به اندازه سقف پایین استانداردهای صنعتی و قانونی است. سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید كه كسورات دستمزدها با هدف تنبیهی نمی باشد و دستمزد همه كاركنان به طور شفاف و با جزئیات كامل است.

سازمان باید اطمینان حاصل نماید كه تمام قراردادهایش با كاركنانش، ‌قانونی بوده و از انجام كارهایی نظیر قراردادهای كارآموزی مجانی اجتناب نماید.

9. سیستم های مدیریتی Management System

9-1- خط مشی

مدیریت ارشد باید خط مشی شركت را درارتباط با پذیرش اجتماعی و شرایط كار جهت حصول اطمینان ازموارد زیر تعریف نماید:

الف. تعهد به انطباق با الزمات این استاندارد
ب. تعهد بكار گیری قوانین ملی و دیگر قوانین اجرایی و سایر الزماتی كه شركت آنها ر ا پذیرفته است و رعایت اسناد بین المللی و تفسیر آنها
ج. تعهد به بهبود مداوم
د. تدوین، اجرا و برقرار نگه داشتن و اطلاع رسانی موثر این خط مشی برای همه كاركنان و مدیران
هـ . این خط مشی دراختیار عموم قرار گیرد.

9-2- باز نگری مدیریت

مدیریت ارشد سازمان بایستی بصورت دوره ای كفایت و اثر بخشی مداوم را در خط مشی، روشهای اجرایی و نتایج عملكرد خود را در مقایسه با الزامات این استاندارد مورد بازنگری قرار دهد و در صورت نیاز اصلاحات لازم را اجرا نماید.

نمایندگان شركت

9-3- سازمان بایستی یك نماینده از سوی مدیریت ارشد تعیین كند كه وی صرفنظر از سایر مسئولیتهایش از برآورده شدن الزامات این استاندارد اطمینان حاصل نماید.

9-4- سازمان بایستی شرایطی را فراهم آورد تا كاركنان از میان خودشان یك نفر را كه مدیر نباشد انتخاب نمایند تا ارتباط با مدیریت ارشد در مورد موضوعات مرتبط با این استاندارد، تسهیل گردد.

طرحریزی و اجرا

9-5- سازمان بایستی اطمینان حاصل نماید كه این استاندارد در همه سطوح سازمان تفهیم و اجرا می شود،‌روشها شامل موارد زیر ،‌اما نه محدود به اینها باشد:

الف- تعریفات شفاف از وظایف، مسئولیتها و اختیارات

ب- آموزش كارمندان موقت و یا جدید الاستخدام

ج- آموزش دوره ای و اجرای برنامه های آگاه سازی برای كاركنان موجود

د- پایش مستمر فعالیتها در راستای برآورده شدن الزامات این استاندارد وكنترل تامین كنندگان و پیمان كاران فرعی

9-7- سازمان بایستی سوابق مناسبی از تعهد تامین كنندگان و پیمان كاران فرعی الزامات پذیرش اجتماعی شامل تمام تعهدات مصوب سازمان به موارد زیر برقرار نگهدارد:

الف- انطباق با همه الزامات این استاندارد

ب- حضور در فعالیت های پایش سازمان در مورد خواسته شده

ج- اجرای سریع اقدام جبرانی و اصلاحی در مورد هر عدم انطباق شناسایی شده نسبت به الزامات این استاندارد

د- اطلاع رسانی سریع و كامل شركت در مورد هر ارتباط تجاری مرتبط با تامین كنندگان یا پیمانكاران فرعی

9-8- سازمان بایستی شواهد مستدلی برقرار نگهدارد كه تامین كنندگان یا پیمانكاران فرعی كه در لیست كارگران خانگی هستند،‌‌باید گامهای موثری را بردارد كه اطمینان حاصل نماید در رابطه با حمایت كامل آنها همچون كاركنان استخدام رسمی رفتار می نماید. كه می تواند شامل موارد ذیل باشد:

الف- قرارداد مكتوب با آنها برای خرید از آنها

ب- اطمینان از اینكه قرارداد مكتوب توسط كارگر خانگی درك گردیده است

ج- نگهداری سوابق جامعی از جزئیات مشخصات كارگران خانگی

د- فعالیتهای پایش با اطلاع و بدون اطلاع و بصورت مكرر جهت تصدیق انطباق با شرایط مندرج در قراردادهای خرید

پرداختن به نگرانی ها (اولویت ها)‌ و انجام اقدام اصلاحی

9-10- سازمان بایستی نگرانی های كاركنان و سایر طرفهای ذینفع را در ارتباط با عدم انطباق با خط مشی سازمان و الزامات این استاندارد، مورد بررسی و توجه قرار داده و به آنها پاسخ دهد.

سازمان باید از اعمال تنبیهات انضباطی، اخراج یا سایر تبعیضات درمورد كاركنان خود كه اطلاعاتی را جهت رعایت استاندارد فراهم می كنند، اجتناب نماید.

9-11- سازمان بایستی اقدامات جبرانی و اصلاحی را اجرا نموده و منابع كافی را متناسب با ماهیت و شدت عدم انطباقهای شناسایی شده را فراهم آورد.

9-12- سازمان باید روشهای اجرایی برای دریافت منظم داده ها و اطلاعات كلیه طرفهای ذینفع مرتبط با به كارگیری این استاندارد ایجاد و برقرا نگه دارد.

9-13- در صورت الزام قراردادی،سازمان بایستی اطلاعات مستدلی فراهم كند و به طرفهای ذینفع اجازه دهد كه اطمینان از انطباق با الزامات این استاندارد را تصدیق نمایند.

9-14- سازمان بایستی سوابق مناسب جهت اثبات انطباق با الزامات این استاندارد، برقرار نگه دارد.

حال با توجه به بندها و الزامات استاندارد SA8000 متوجه رابطه میان الزمات این استاندارد و اصول، قواعد و چارچوب های دانش روابط عمومی می شویم كه در ارتباطات با یكدیگر بوده و همپوشانی كاملی را ایجاد می كنند. روابط عمومی سازمان می تواند نماینده مدیریت در استقرار، دوام و بهبود مستمر این سیستم در درون سازمان بوده توانایی خود و سازمانش را دربكارگیری الزمات این استاندارد به افكارعمومی و گروههای ذینفع ثابت كرده و موجب ارتقای شان و منزلت سازمان در نزد گروههای مختلف اجتماعی می گردد.

«لازم به ذكر است كه این استاندارد قابل ممیزی از سوی موسسات ذی صلاح بوده و بدان گواهینامه تعلق می گیرد»

با استقرار و اجرای بندهای مربوطه، كاركنان احساس تعلق بیشتری به سازمان كرده و برای پیشبرد اهداف سازمانی تلاش بیشتری از خود نشان می دهند. این استاندارد كرامت و شخصیت انسانی را ارتقا داده و حس عدالت طلبی و عدالت محوری را تقویت می كند و این همان رسالت روابط عمومی در سازمانها است.

بخش روابط عمومی سازمان می تواند در استقرار تك تك بندها و الزامات این استاندارد دخیل بوده و بطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی آنها نظارت داشته باشد و در فواصل زمانی مشخصی مورد ممیزی و بازرسی قرار دهد.

بخش روابط عمومی هم می تواند نماینده بهداشت و ایمنی شغلی و هم نماینده انجمن ها و پیمانهای دسته جمعی و هم رابط میان سازمان و پیمانكاران مربوطه درجهت استقرار و بهبود مداوم سیستم بوده و هم می تواند نماینده و مشاور مدیریت ارشد در استقرار و بهبود این استاندارد در سازمان باشد.

مدل( WLA)یا تعالی سطوح درون سازمانی

این مدل كه منطبق با اصول و اهداف مشترك میان دانش روابط عمومی و استاندارد مقبولیت اجتماعی می باشد بصورت زیر تعریف گردیده است.

WORK LABOR ACTION

در این مدل work به معنی كار پست و موقعیت است كه فرد دربرابر آن احساس هویت شغلی نمی كند، آن را حرفه ای نازل و بی ارزش دانسته و خود را متعلق به آن نمی داند. شخص نمی خواهد كه اجتماع وی را با این عنوان بشناسند و هیچ انگیزه ای برای تغییر و ارتقای سطح كیفی شغل، حرفه و سازمان خود ندارد.

همچنین labor به معنی حرفه ای است كه فرد آن را به عنوان شغل خود پذیرفته و دربرابرآن احساس هویت می كند و در اجتماع وی را با این عنوان می شناسند. اما شخص هیچ انگیزه و رغبتی برای تلاش و افزایش سطح كیفی كار خود و ارتقای سازمان ازخود نشان نمی دهد. یعنی نسبت به شغل وحرفه خود بی تفاوت است.

اما action شغل و حرفه است كه فرد نسبت به آن احساس هویت كامل می كند. بدان شغل علاقه مند بوده و همیشه در پی خلاقیت و نوآوری است و در تلاش است كه سطح خود، حرفه و سازمانش را ازجهات گوناگون ارتقاء بخشد.

بدین صورت دانش روابط عمومی و استاندارد مقبولیت اجتماعی در حركتی مشترك و موازی در تلاش اند كه با تمركز بیشتر بر روی افراد، افزایش انگیزش میان آنان و آموزشهای مستمر كاركنان محیط سازمانی را به گونه ای مهیا كرده و شرایطی را به وجود آورند كه work را به labor و labor را به action تبدیل كنند.

این حركت و تلاشی است دو سویه، موازی و هدفمند میان روابط عمومی سازمانها و استاندارد مقوبلیت اجتماعی كه درنهایت موجب تعالی و مترتفع نمودن سطوح و ایجاد شرایطی برای بروز خلاقیت ها ونوآوری ها در سطوح كلان سازمانی می گردد.

امید است كه كارشناسان و متخصصان روابط عمومی با توجه بیشتر به این استاندارد و وجوه اخلاقی، اجتماعی و عدالت گستر آن گام بلندی در اعتلای هر چه بشتر دانش مقدس روابط عمومی بردارند و جامعه ای خلاق، پویا و با محوریت اخلاق به وجود آورند.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
روابط عمومی و مقبولیت اجتماعی
تسهیل گستر 21 خرداد 1390
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
پانزده عبارات منفی در خدمت رسانی به مشتری
همگی ما می دانیم که وقتی صحبت از خدمت به مشتری در میان باشد، گفتار نیکو و لحن مثبت از اهمیت خاصی برخوردار است. اما بسیاری از فروشندگان هنوز از واژه ها و عباراتی استفاده می کنند که به مشتری تصویری نادرست القا می کند و در ذهن او از تجربه خرید تاثیر منفی باقی می گذارد.