ایجاد برگه ساعات کارکرد به محض تأیید مرخصی

اودوو به محض درخواست‌ مرخصی، به صورت خودکار در پروژه‌ها یا وظایف برگه ساعات کارکرد ایجاد می‌کند. این امر امکان کنترل کلی بهتر اعتبار برگه ساعات کارکرد را فراهم می‌کند، چراکه بعد از عدم ثبت برگه ساعات کارکرد در آن توسط کارمند ساعت‌ها، دیگر جایی برای فراموشکاری و طرح سؤال باقی نمی‌ماند.

حالت توسعه‌دهنده را فعال کنید، سپس به ماژول برگه ساعات کارکرد> پیکربندی> تنظیمات> بخش مرخصی بروید و درصورت تمایل، پروژه یا وظیفه تنظیم شده به صورت پیش‌فرض را تغییر دهید.


به ماژول مرخصی> منوی پیکربندی> انواع مرخصی بروید و نوع مرخصی درخواستی را، ایجاد یا انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که می‌خواهید درخواست‌ها تأیید یا رد شود. 

 

اکنون، به محض درخواست مرخصی توسط کارمند و تأیید درخواست (یا رد آن، بسته به تنظیمات انتخاب شده)، زمان درخوتی به طور خودکار بر اساس برگه ساعات کارکرد زیر پروژه یا وظیفه مربوطه تخصیص می‌یابد. 

در مثال زیر، کاربر درخواست مرخصی باحقوق از 3 تا 4 بهمن ثبت کرده است:


 با توجه به اینکه نیاز به تأیید نیست، مرخصی درخواستی به طور خودکار در برگه ساعات کارکرد نمایش داده می‌شود. اگر نیاز به تأیید باشد، زمان درخواستی به طور خودکار بعد از تأیید فرد مسئول تخصیص می‌یابد. 


 برای دسترسی به کل داده‌های موجود در آن خانه (روز) و مشاهده جزئیات مربوط به پروژه/ وظیفه، روی آیکون کوچک ذره‌بین  کلیک کرده و جزئیات دقیق وظیفه را مشاهده نمایید.