برای سرعت بخشیدن، ساده سازی و مقرون به صرفه بودن استقرار پروژه تا حد ممکن، ما نیاز داریم یک شخص توانمند برای ارتباطات در سمت مشتری داشته باشیم.


نماینده مشتری  (SPOC) به عنوان مدیر پروژه، از نزدیک با رهبر پروژه همکاری می کند  و کارهای زیر را انجام می دهد:

  • پیگیری پروژه 

  • نماینده رسمی است که کاربران نهایی را متقاعد می کند (مدیریت تغییر)

  • اطمینان حاصل می کند که برنامه پروژه با دستور کار و محدودیت های شرکت همسو می باشند. 

نماینده مشتری در نقش  "کاربر فوق العاده کلیدی"، باید درک 360 درجه ای از پروژه، با استفاده از موارد زیر داشته باشد:

  • جمع آوری و ارزیابی نیازهای پروژه

  • آموزش کاربران نهایی با حمایت رهبر پروژه (مربی بهتر از همکاری که به فرایندهای داخلی شما آگاه باشد، وجود ندارد)     

  • تبدیل شدن به یک متخصص داخلی اودوو و اطمینان از اولین سطح حمایت از همکارانشان 

در تقسیم مسئولیت موفقیت پروژه با رهبر پروژه، انتظار داریم نماینده مشتری در هر مرحله از پروژه دخیل باشد.

بنابر این ما به فرد رابطی نیاز داریم که:

  • همیشه در دسترس پروژه باشد 

  • اختیار تصمیم گیری داشته باشد