گروه های سازمان یار

ارتباطات را به سمت بهترین ایده های شرکت سوق دهید

گروه های بحث و گفتگو را در میان کارمندان ایجاد کنید 

گروه های ویژه برای پروژه های ویژه

آیا شما دارای پروژه جدید شامل چند نفر از دپارتمان ها و ادارات مختلف هستید؟ آیا موضوعات ویژه ای وجود دارد که باید با افراد خاصی مورد بحث قرار گیرد؟ گروه های داخلی را برای ساختاربندی ارتباطات و تعامل کارمندان در پروژه های مختلف ایجاد کنید و اعضا را به راحتی به گروه ها اضافه نموده و یا از آنها حذف کنید.  

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

ارسال ایمیل ها را در داخل شرکت به آسانی مدیریت کنید

کارمندان را در همه مواقع مطلع کنید

دیگر دستکاریهای وقت گیرو پیچیده در صندوق پستی شما وجود نخواهد داشت و دیگر گیرنده فراموش شده و یا ناخواسته برای ارتباطات داخلی خود نخواهید داشت. گروه های داخلی و لیست های ایمیل را با هر موضوعی ایجاد نموده و دپارتمان و یا کارمند ویژه دریافت کننده اخبار و آگاه کننده ها را تعیین کنید. 

سازمان یار• تصویر و متن

لیست های عمومی ایمیل را مدیریت کنید

اعلان های عمومی را آسان انجام دهید

برای مدیریت خبرنامه ها و ایمیل های انجمن، گروه های عمومی و لیست های ایمیل ایجاد کنید. تغییرات عمده شرکت، انتشار محصولات جدید و یا سایر اخبار مهم را به مخاطبان و دنبال کنندگان خود اعلان کنید. بازدیدکنندگان با یک کلیک از طریق ایمیل خود مشترک می شوند.

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


بازاریابی با ایمیل

کمپین های کارآمد ایمیل طراحی کنید. ارسال ایمیل، نرخ تبدیل و نتیجه اقدامات خود را پیگیری کنید. 


گفتگوی آنلاین 

برای جذب سرنخ ها و افزایش فروش آنلاین، با بازدیدکنندگان وب سایت مستقیماً تعامل کنید. اجتماع اینترنتی

انجمن ها، پرسش و پاسخ ها و لیست های ایمیل را ایجاد نموده و تعامل برقرار کنید.یادداشت ها 

لیست های پیش نویس شخصی. در صورت جلسات به اشتراک بگذارید و همکاری کنید.