ارتباطات گروهی را افزایش دهید

گفتگوی گروهی و خصوصی که با همه افزونه ها یکپارچه شده است

گفتگو با همکاران

یک ابزار ارتباطی قدرتمند

بحث و گفتگوها را بین کارمندان، مدیران و همه سطوح شرکت بسط و گسترش دهید. یک بازبینی از همه موضوعات بحث شده و همه پیامهای جدید در خبرخوان افزونه به دست آورید. 

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

از همه جا، آنلاین گفتگو کنید

گفتگو را در سایر افزونه ها فعال نگه دارید.

برای ادامه گفتگو در داخل سایر افزونه های سازمان یار، مکالمه را در پنجره pop-up  نگه دارید.

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

کانال ها و گروه های خصوصی ایجاد کنید

بحث و گفتگو را با کانال های عمومی شروع کنید و به کارمندان امکان پیوستن به گفتگو را بدهید. برای دعوت گروه انتخاب شده، کانال های خصوصی ایجاد کنید. 

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

آگاه کننده ها را ارسال کنید

برای اطمینان از دریافت شدن پیامهای مهم، روش ارسال آگاه کننده ها را سفارشی کنید. گیرنده پیام، نوع پیام و زمان را مشخص کنید. 

یکپارچگی با همه افزونه ها

همه عملیاتها را داخل یک پنجره رهگیری کنید

برای مشاهده خودکار به روز رسانی ها و بحث ها در خبرخوان، بحث و گفتگوهای هر افزونه را دنبال کنید. برای دعوت شرکت کنندگان، گروه های عمومی و خصوصی ایجاد کنید، سیستم آگاه کننده ها را سفارشی سازی نموده و برای رهگیری توسعه همه پروژه ها، آن گروه ها را به وظایف خاص اضافه کنید.