سازماندهی از طریق برنامه ریزی فعالیت ها

برنامه ریزی فعالیت ها، روشی عالی برای پیگیری کارتان است. در مورد آنچه که لازم است انجام شود و زمان بندی فعالیت های بعدی، مطلع می شوید.

فعالیت های شما در اودوو موجود است. بدین طریق، مدیریت اولویت های شما آسان می شود.

فعالیت ها را می توان از طریق چت و یا در نمای کانبان برنامه ریزی و مدیریت کرد. در اینجا یک مثال برای فرصت ها وجود دارد:

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

تعدادی از انواع فعالیت های عمومی به طور پیش فرض در اودوو وجود دارد (مانند تماس تلفنی، ایمیل، جلسه، و غیره). اگر می خواهید فعالیت های جدید را تنظیم کنید، به تنظیمات » تنظیمات عمومی » انواع فعالیت ها بروید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

تنظیم انواع فعالیت

تعدادی از انواع فعالیت های عمومی به طور پیش فرض در اودوو وجود دارد (مانند تماس تلفنی، ایمیل، جلسه، و غیره). اگر می خواهید فعالیت های جدید را تنظیم کنید، به تنظیمات » تنظیمات عمومی » انواع فعالیت ها بروید.


زمان بندی جلسات

فعالیت ها برای روزهای خاصی، برنامه ریزی می شوند. اگر می خواهید ساعت را تنظیم کنید، به نوع فعالیت جلسه بروید. هنگامی که فعالیتی را زمان بندی می کنید، تقویم باز خواهد شد تا شما زمان را انتخاب کنید.

نکته:   اگر لازم است که شما از انواع فعالیت های دیگر با برنامه ریزی تقویم استفاده کنید، مطمئن شوید که دسته بندی آنها به صورت جلسه تنظیم شده باشد.


زنجیره فعالیت ها را برای دنبال کردن، زمان بندی کنید

اودوو به شما کمک می کند تا گردش فعالیت های خود را به آسانی برنامه ریزی کنید. به پیکربندی » انواع فعالیت ها بروید و مراحل زیر را به عنوان فعالیتهای بعدی توصیه شده تنظیم کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ

هنگامی که یک فعالیت انجام می شود، می توانید " انجام شد و زمان بندی بعدی " را انتخاب کنید. مراحل بعدی به طور خودکار به شما پیشنهاد می شود. 

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ