مدیریت اسناد

مدیریت آنلاین اسناد سازمانی
 


نمای کانبان

مسیر درختی، دسته بندی و زیر دسته بندی، توضیحات و رنگ

 

نمای لیست

جزئیات اسناد، مرتب سازی و گروه بندی، عملیات دسته ای

 


نمای فرم

 ویرایش آنلاین، انتقال موقعیت، امکان افزودن پیوست

 

پنل بحث و گفتگو

همه افراد می توانند در پنل بحث و گفتگوی سند مشارکت کنند.سطوح دسترسی

کاربران عمومی فقط می توانند بخوانند اما کاربران مدیریت می توانند بنویسند.