Document topics

صفحه محصولات، در حالت پیش فرض تنها عکس اصلی محصول شما را نمایش می دهد. در صورتی که تمایل داشته باشید زوایای مختلفی از محصولتان یا رنگ های متفاوت محصول مورد نظر را به نمایش بگذارید، می توانید عکستان را به حالت چرخان درآورید.

صفحه محصولات در حالت پیش فرض تنها عکس اصلی محصول شما را نمایش می دهد. در صورتی که تمایل داشته باشید زوایای مختلفی از محصولتان را به نمایش بگذارید، می توانید عکستان را به حالت چرخان درآورید.

بهترین روش برای جلب توجه خواننده، گفتن داستان است.
به هر چیزی که نوشته شده باشد، داستان گفته می شود.


  • از قسمت مدیر سایت » پیکربندی » تنظیمات عکسهای متعدد برای هر محصول را بررسی کنید.  

  • فرم جزئیات محصول را باز کرده و از برگه عکس ها، عکس هایتان را بارگذاری کنید. روی ایجاد در حالت اصلاح کلیک کنید تا ویزارد بارگذاری را دریافت کنید.

بهترین روش برای جلب توجه خواننده، گفتن داستان است.
به هر چیزی که نوشته شده باشد، داستان گفته می شود.


نکته: چنین عکس هایی برای تمامی انواع محصولات(در صورت وجود)، معمول هستند.