پروژه و ثبت ساعات کارکرد

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

نحوه مشاهده ساعات کارکرد خریداری شده مشتری در ماژول مدیریت پروژه

لازم می شود کارکنان یک سازمان هنگام تعریف اجرای خدمات مورد درخواست مشتری به سهولت به میزان نفر ساعت خریداری شده مشتری دسترسی داشته باشند، این کار چگونه انجام می شود؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

از قسمت وظیفه برگه ساعات کارکرد فیلد "ساعات برنامه ریزی شده" می تونید نفر ساعت خدمات خریداری شده را وارد کنید. در اینصورت به صورت درصد مقدار زمان مصرف شده را نمایش خواهد داد. در این حالت اگر بقیه وظایف را به صورت زیر وظیفه وارد کنید در همین وظیفه نمایش خواهد داد.

نظر به اینکه در حالت پیش فرض "ساعات برنامه ریزی شده" صفر می باشد، در صورتی که مشتری نفر ساعت خدمات خریداری نکرده باشد می توانید از برچسب "بدون خدمات" استفاده کنید.


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما