انبار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ظرفیت انبار

با سلام

موضوعی که حائز اهمیت ظرفیت انبار (مکان) در سیستم انبارداری است.

و انبار جایگزین جهت قرارگیری بار اضافه

حالا در سازمان یار با متوجه به اینکه ذخیره سازی در مکان ها صورت میگیرد و بخشی جهت تعیین ظرفیت انبار وجود ندارد

باید به چه صورت عمل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما