ایجاد سرنخ ها یا فرصت ها از ایمیل ها در نرم افزار CRM

اتوماسیون ارسال ایمیل ، به میزان قابل توجهی سرنخ یا فرصت های کارآمد شما را در نرم افزار CRM افزایش خواهد داد. به صورت پیش فرض، هر ایمیل ارسال شده به sales@database_domain  یک فرصت را در خط مراحل فروش پیش فرض ایجاد می کند.


پیکربندی نام های [مستعار] ایمیل

هر تیم فروش می تواند نام مستعار خود را داشته باشد، که برای تولید سرنخ / فرصت ها  به طور خودکار به آن اختصاص داده شده است. اگر شما چندین تیم فروش را با فرآیندهای کسب و کار خاص مدیریت می کنید، این کار مفید است. پیکربندی تیم های فروش را در زیر پیکربندی» تیم های فروش پیدا خواهید کرد.

پیکربندی نام های ایمیل در CRM