هر کانال فروش مجهز به ایجاد فرصت / سرنخ از طریق  ایمیل های ورودی  است.

ابتدا به ماژول   CRM > پیکربندی > تنظیمات > تب CRM  بروید و گزینه "ایمیل ها ی ورودی" را تیک بزنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:پیکربندی نام مستعار ایمیل

هر تیم فروش برای ایجاد خودکار فرصت / سرنخ، می تواند نام مستعار ایمیل خاص خود را داشته باشد. این ویژگی در صورتی ارزشمند است که با یک تیم فروش با فرآیندهای صریح تجارت معامله کنید.

ماژول CRM> پیکربندی> تیم های فروشایمیل های دریافت شده در آن آدرس، سرنخ های جدیدی ایجاد می کند که هنوز به هیچ تیم فروشی اختصاص داده نشده است. ایمیل های ورودی را می توانید به طور خودکار به تیم های فروش مشخص اختصاص دهید. برای این کار، نام مستعار ایمیل را برای تیم فروش تنظیم کنید:

دامنه های ایمیل مربوط، به تیم های فروش اختصاص داده می شوند که به آنها امکان می دهد مستقیم کار کنند.  تخصیص دامنه را می توان در منوی تیم فروش و گزینه های توضیحات انجام داد.
هر ایمیلی که به نام مستعار ایمیل تأیید شده ارسال می شود، فرصتی ویژه برای کانال فروش/ تیم فروش فراهم می کند.