چگونه کارها را ساده تر کنیم؟


مشتریان تمایل دارند که کارها را پیچیده تر از آنچه هست، انجام دهند.

  • از ارائه چندین گزینه به مشتری خودداری کنید  و به آنها این امکان را ندهید که آنچه را ترجیح می دهند، انتخاب کنند. در عوض بهترین راه حل ها را پیشنهاد دهید و گزینه های دیگر را ارائه نکنید، مگر اینکه مشتری از پیشنهاد شما راضی نباشد.

  • از به تأخیر انداختن تصمیمات اجتناب کنید ، حتی اگر مطمئن نیستند، مردم را وادار به تصمیم گیری کنید و به آنها اجازه ندهید که با گفتن جملاتی مثل، "ما از کاربران اصلی می پرسیم که چه فکر می کنند" و "من باید نظر مدیر را بپرسم" در روند نهایی سازی پروژه تاخیر ایجاد کنند. 

حتی اگر فکر می کنید، همه چیز را ساده کرده اید، باز هم  می توان از این  بهتر عمل کرد:

  • در مراحل حساس،  یک کارشناس برنامه را مشارکت دهید (به عنوان مثال، تحلیلGAP). زمانی که کارشناسان برنامه درگیر پروژه نیستند، می توانند به راحتی تصمیمات دشواری بگیرند و دیدگاه دیگری را برای شما فراهم کنند.