Document topics

مشخصات خوب و مفید باید  به صورت زیر، کوتاه، بصری و ساختار بندی شده باشد:

1. نیاز تجاری: مورد استفاده (چه چیزی) و توجیه آن که چرا مشتری به آن ویژگی نیاز دارد (حداکثر 2 یا 3 پاراگراف).

2. مشخصات عملکردی: راه حل پیشنهادی با استفاده از اودوو، در صورت امکان، از طریق یک سری اسکرین شات ها، نشان داده شده است.

3. نکات فنی: مواردی که توسعه دهنده و برنامه نوی باید از آنها مراقبت کند.