مشخصات خوب و مفید باید  به صورت زیر، کوتاه، بصری و ساختار بندی شده باشد:

1. نیاز تجاری: مورد کاربردی (use case) چیست و توجیه آن که چرا مشتری به آن ویژگی نیاز دارد (حداکثر 2 یا 3 پاراگراف).

2. مشخصات عملکردی: راه حل پیشنهادی با استفاده از اودوو که در صورت امکان از طریق یک سری اسکرین شات ها و مدل ها نشان داده می شود.

3. نکات فنی: مواردی که توسعه دهنده و برنامه نویس باید از آنها مراقبت کند.