مقدمه


1. مفاهیم اصلی


2. یک پروژه موفق چگونه می باشد؟


3. نقش ها:

 • رهبر پروژه

 • اداره کننده پروژه 

 • کارشناس و متخصص نرم افزار 

 • توسعه دهنده 

 • مشتری: بخش تجارت و مسئولین درآمد یک شرکت 

 • مشتری: نقش های اضافی در مواقع ضروری (در صورت نیاز)


4. مراحل استقرار:

 • تحلیل بازگشت سرمایه 

 • شروع پروژه

 • استقرار

 • عملیاتی شدن پروژه

 • توسعه ثانویه


5. چالش های استقرار:

 • چگونه کاربران را تشویق کنیم تا اودوو  را بپذیرند

 • چگونه با افراد خودسر و مقاوم تعامل کنیم

 • چگونه کارها را ساده تر کنیم 

 • چگونه انتظارات و توقعات مشتریان را مدیریت کنیم

 • چگونه مشخصات خوبی بنویسیم

 • اجتناب از ایمپورت سوابق داده ها

 • اجتناب از نوشتن مستندات برای مشتریان

 • نحوه برخورد با تقاضاهای خاص مشتریان

 • چرا باید توسعه سفارشی را به حداقل برسانید

 • چگونه با سیاست های درون سازمانی مواجه شویم 

 • چگونه با پویایی افراد مختلف مواجه شویم

 • چرا لیدر ها و رهبران جوان پروژه باید اعتماد به نفس داشته باشند