بارگذاری نامحدود (محصولات فروشگاه و دسته بندی):

ما گزینه "ادامه بارگذاری " جدید را با ویژگی های صفحه هر محصول در وب سایت اضافه کرده ایم.

در صفحه فروشگاه و دسته بندی می توانید بر روی گزینه "ادامه بارگذاری" کلیک کنید تا محصولات بیشتری بارگیری شود.

همچنین می توانید در قسمت تنظیمات، گزینه پیش فرض "صفحه بندی" را برای بارگذاری محصول فروشگاه، انتخاب کنید.
در وب سایت> فروشگاه، گزینه "ادامه بارگذاری" قابل مشاهده است.