مدیریت مرخصی ها

تعطیلات و غیبت کارمندان را مدیریت کنید

مدیریت مرخصی های کارمندان

همه مرخصی های کارمندان خود را رهگیری کنید

کارمندان، درخواست های خود را وارد می کنند و مدیران با چند کلیک، درخواست آنها را تایید می کنند. دستورالعمل هر یک از کارمندان بر این اساس به روز می شود.

مدیران، نمای کاملی از کل مرخصی های گروه به دست می آورند و بدین طریق، با منظم نگه داشتن گروه، توزیع وظایف در حین غیبت اعضاء به راحتی پیش بینی می شود..

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

تایید و یا رد درخواستهای مرخصی

همه درخواستهای کارمندان را مدیریت کنید

به کارمندان این امکان را دهید تا درخواستهای مرخصی را خود ثبت کنند و برای هر درخواست جدید از طریق ایمیل آگاه شوند. شما باید نسبت به رد و یا تایید درخواست ها تصمیم بگیرید و در صورت رد کردن درخواست، توضیحی برای کارمندان خود اضافه کنید. 

ابزار ساده تهیه گزارش

برای هر درخواست مرخصی، گزارشی با یک کلیک ایجاد کنید. آمار مرخصی ها را به دست آورید و برای نگه داشتن بهره وری در بالاترین سطح در آینده، برنامه ریزی کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر