مزیت های اودوو برای مدیریت چندین شرکت ، هر وب سایت می تواند به یک شرکت خاص از سیستم شما، در یک محیط چندین شرکتی لینک داده شود.
ماژول وب سایت> پیکربندی> تنظیمات


مزیت این تنظمیات، این است که در چنین مواردی فقط داده های مربوط به شرکت در وب سایت (محصولات، مشاغل، رویدادها و غیره) ظاهر می شوند. ویرایشگران وب سایت می توانند از این طریق تنها صفحاتی را که به آنها دسترسی دارند (مشاهده صفحه های متعلق به شرکت فعلی خود) مشاهده و ویرایش کنند.