مدیریت صندوقداران متعدد

با پایانه فروش سازمان یار، شما به راحتی می توانید صندوقداران مختلف را اداره کنید. این ویژگی اجازه می دهد تا شما را بدانید چه کسی و در چه زمانی با پایانه ی فروش کار کرده است. 

سه راه مختلف برای تغییر در صندوق ها در سازمان یار وجود دارد. همه آنها در زیر توضیح داده شده است.


توجه داشته باشید


برای مدیریت صندوقداران متعدد، شما باید چندین کاربر (حداقل دو) داشته باشید.


سوئیچ بدون کدهای پین

ساده ترین راه برای تغییر صندوق ها بدون کد است. به سادگی نام صندوق فعلی در رابط PoS خود فشار دهید.

سپس می توانید بین کاربران مختلف تغییر دهید.

و صندوقدار تغییر خواهد کرد.


صندوقداران را با کدهای پین تغییر دهید

همچنین شما می توانید کد پین را روی هر کاربر تنظیم کنید. برای انجام این کار، به تنظیمات » مدیریت سطح دسترسی بروید و کاربر را انتخاب کنید. 

در صفحه کاربر، در زیر پایانه فروش، می توانید یک پین امنیتی اضافه کنید.

زمانی که کاربران را تغییر می دهید، از شما رمز ورود پین خواسته خواهد شد تا آن را وارد کنید.

صندوقدار را با بارکد تغییر دهید

شما همچنین می توانید صندوقداران خود را با نشان معینی وارد کنید.

پشت جایی که کد PIN امنیتی را قرار داده اید، می توانید بارکد را نیز قرار دهید

هنگامی که آن ها بارکدشان را اسکن می کنند، صندوقدار به آن کاربر تغییر خواهد کرد.