چاپ صورتحساب

برای چاپ صورتحساب قبل از پرداخت، از ویژگی چاپ صورتحساب استفاده کنید. 


پیکربندی چاپ صورت حساب

برای فعال کردن چاپ صورتحساب ، به پایانه فروش » پیکربندی » پایانه فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید. 


در قسمت "صورتحساب ها" و "رسید"، گزینه چاپ صورتحساب را پیدا خواهید کرد.

 

تقسیم یک صورتحساب 

در رابط کاربری PoS شما اکنون یک دکمه صورتحساب دارید.

هنگامی که از آن استفاده می کنید، می توانید این صورتحساب را چاپ کنید.