ثبت سفارشات متعد

برنامه پایانه فروش سازمان یار اجازه می دهد تا چندین سفارش را به طور همزمان ثبت کنید و تمام انعطاف پذیری مورد نیاز شما را دارد.


یک سفارش اضافی را ثبت کنید 

هنگام ثبت هر سفارش، می توانید از دکمه + برای اضافه کردن یک سفارش جدید استفاده کنید.

پس از آن می توانید بین هر یک از سفارشات خود حرکت و در صورت نیاز پردازش پرداخت را انجام دهید.

با استفاده از دکمه - می توانید نظم موجود در حال حاضر را حذف کنید.