نمودار پیشرفته:

شما می توانید تعداد مربوط به پیشرفت خود را مانند مهارت ها و براساس سایر نیاز های خود نشان دهید.


 

می توانید درصد پیشرفت را از 0 به 100 تغییر دهید.