نحوه ثبت زمان صرف شده

بررسی اجمالی

اودوو به شما این امکان را می دهد تا بتوانید برای گزارشات ساده درست مانند صدور فاکتور برای مشتری، زمان صرف شده را برای هر یک از کارمندان و برای هر یک از پروژه های خود ثبت کنید.


پیکربندی

برای اینکه بتوانید زمان صرف شده در پروژه ها را ثبت کنید، بایستی ابتدا امکان استفاده از برگه ساعات کارکرد را فعال کنید. در برنامه  پروژه ، قسمت  پیکربندی  »  تنظیمات  را باز کنید. در بخش مربوط به برگه ساعات کارکرد، امکان  گزارش وظایف  را فعال کنید. 

نکته: با فعال سازی این گزینه، برنامه صدور فاکتور، پیگیری مسئله، کارمندان و برگه ساعات کارکرد نیز نصب می شوند.


ثبت برگه های ساعات کارکرد

می توانید مستقیماً از برنامه پروژه، زمانی را که صرف هر پروژه شده است را ثبت کنید. می توانید برگه ساعات کارکرد خود را هم در قسمت پروژه و هم در قسمت وظیفه ثبت کنید.


ثبت در قسمت پروژه 

از داشبورد برنامه پروژه،  در منوی بیشتر پروژه ای را که می خواهید برای آن برگه ساعات کارکرد ثبت کنید، گزینه ویرایش را انتخاب کنید. و وارد قسمت ساعات کارکرد بشوید.

در پنجره جدید روی ایجاد کلیک کنید و جزئیات خواسته شده را وارد کرده و سپس روی ذخیره کلیک کنید.

ثبت در قسمت وظیفه

از برنامه پروژه، منوی بیشتر پروژه ای را که می خواهید برای آن برگه ساعات کارکرد ثبت کنید، را باز کنید و وظیفه ای را که روی آن کار می کنید را باز کنید.

در این وظیفه، روی ویرایش کلیک کرده، برگه ساعات کارکرد را باز کنید و روی افزودن سطر کلیک کنید. جزئیات را وارد کرده و روی ذخیره کلیک کنید.