ثبت اتوماتیک گزارش ساعات کارکرد با دکمه شروع و پایان

 

مديريت وظايف در بين كاركنان از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا اين امر به آن ها كمك مي كند كارآمدتر و موثرتر شوند كه تاثير مستقيمي بر بهره وري دارد. با توجه به این موضوع ما یک ماژول "شروع و متوقف کردن وظیفه پروژه" را برای کمک آن آورده ایم که یک کاربر می تواند به راحتی جدول زمانی کار را مدیریت کند.


ویژگی های اساسی:


  • با استفاده از این برنامه، کاربر می تواند برگه ساعات کارکرد وظایف را به راحتی مدیریت کند.

  • هنگام شروع وظیفه، به طور خودکار یک ورودی در برگه ساعات کارکرد اضافه کنید.

  • کل زمان صرف شده بین شروع و توقف هر وظیفه را محاسبه کنید.

  • در حالت کار، وظیفه را به کاربر دیگری نمی توان محول کرد.

  • نمی توان همزمان دو وظیفه را شروع کرد.

  • وظیفه محول شده به یک کاربر دیگر، نمی تواند شروع یا متوقف شود.

 دکمه شروع / توقف درنمای کانبان وظیفه، قابل مشاهده است.


 


 دکمه شروع/ توقف در نمای لیست وظایف
 دکمه شروع / توقف در نمای فرم وظیفه 


 


 پیام های شروع وظایف دیگر.


 

 هشدار در مورد شروع وظیفه کاربر دیگر.

 

 هشدار سیستم اگر بعد از شروع، وظیفه را به کاربر دیگری محول کنید.