چندین فروشنده برای یک محصول تنظیم کنید

اگر لازم است که برای یک محصول از چندین فروشنده خرید کنید، اودوو به شما امکان می دهد که آنها را مستقیماً  به یک محصول واحد مرتبط کنید.


افزودن فروشندگان در یک محصول

برای استفاده از این ویژگی، به خریدها » محصولات بروید، سپس یک محصول را انتخاب کنید.

از آنجا شما می توانید فروشنده های موجود را به محصول خود اضافه کنید و یا یک فروشنده جدید ایجاد نمایید.

توجه داشته باشید که هر بار که محصول از یک فروشنده جدید خریداری می شود، اودوو به طور خودکار، مخاطب و قیمت را با محصول پیوند می دهد.

اضافه کردن قیمت و کمیت و نیز مدت اعتبار

هنگامی که شما یک فروشنده را به محصول اضافه می کنید، می توانید کد و نام محصول فروشنده را وارد کنید و نیز حداقل مقدار، قیمت و مدت اعتبار را تعیین نمایید.

نکته: این ویژگی اودوو نیز با انواع محصولات مانند تی شرت در اندازه های مختلف عمل می کند!