مسدود کردن سفارش خرید

پس از اینکه سفارشی تأیید شد، می توانید برای جلوگیری از اصلاحات بعدی، آن را مسدود کنید.


پیکربندی

برای عمل این ویژگی، به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و ویژگی مسدود کردن سفارشات تأیید شده را فعال کنید.

مسدود کردن یک سفارش

زمانی که روی یک سفارش خرید کار می کنید، می توانید پس از تأیید، آن را مسدود کنید تا از تغییرات بعدی سند جلوگیری به عمل آورید.

نکته: در صورتی که قصد دارید تغییرات اضافی روی سند اعمال کنید، می توانید آن را  از حالت مسدود شده دربیاورید.