مدیریت سفارشات کلی

سفارش کلی، آن سفارش خریدی است که مشتری به تأمین کننده خود ارسال می کند تا بتواند برای تحویل در یک بازه زمانی مشخص، تاریخ های متفاوتی تعیین کند و از قیمت های از پیش تعیین شده نهایت سود را کسب کند.


پیکربندی

برای این کار به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رفته و گزینه توافق نامه های خرید را فعال کنید.

شروع یک سفارش کلی

برای استفاده از این ویژگی به قسمت خرید » توافق نامه های خرید وارد شوید.

با ایجاد این توافق نامه خرید، می توانید به منوی کشویی نوع توافق نامه دسترسی یافته و از آنجا گزینه سفارش کلی را انتخاب کنید.

پس از این می توانید برای خود سفارش کلی ایجاد کرده، فروشنده، محصولات، مهلت مقرر توافق نامه، تاریخ سفارش و تاریخ تحویل را انتخاب کنید.

اگر توافق نامه خرید راضی کننده بود، آن را تأیید کنید. در این صورت وضعیت آن از *پیش نویس* به در حال انجام تغییر می یابد و یک درخواست پیش فاکتور /سفارشات جدید در گوشه بالای سمت راست سند ظاهر می شود.

درخواست پیش فاکتور از سفارش کلی

می توانید پیش فاکتور جدیدی از سفارش کلی خود ایجاد کنید، اودوو از روی محصولات موجود در سفارش کلی شما، به صورت خودکار این سند را پر می کند و شما تنها باید تعداد را انتخاب کرده و سفارش را تأیید کنید.

وقتی که به سفارش کلی خود بازگردید، تعداد سفارشات خود را از سفارش کلی خود خواهید دید. 


قیمت فروشندگان روی محصول شما

پس از تأیید سفارش کلی، یک سطر جدید برای فروشنده در محصول شما اضافه می شود. می توانید ببینید کدام یک از آن ها به سفارش کلی لینک داده شده اند و با استفاده از پیکان هایی که کنار نام فروشنده قرار دارد آن ها را اولویت بندی کنید.

به لطف این ویژگی، می توان از سفارش کلی برای پر کردن دوباره به طور خودکار (با استفاده از قوانین سفارش دوباره یا پیکربندی ساخته شده برای سفارش) استفاده کرد.

نکته: همچنین می توانید از منوی عادی درخواست پیش فاکتور یک درخواست جدید ایجاد کرده و با درخواست موجود در سفارش کلی آن را لینک دهید.