پلت فرم اودوو، قابلیت گزارش را در ماژول پروژه ها افزوده است، تا کاربران بتوانند مانند سایر جنبه های عملیات، از آن استفاده کنند. جنبه های گزارش اودوو به کاربران امکان می دهد گزارش های مختلف تحلیلی و گرافیکی از جنبه های عملکرد پروژه در سیستم عامل را ایجاد کنند.

تحلیل وظایف

مشخصه های ایجاد گزارش "تحلیل وظایف" به کاربر این امکان را می دهد تا جنبه های کمی مختلف عملیات وظیفه ای را که برای عملکرد پروژه سیستم عامل انجام می شود، استنباط کند. مانند همیشه می توانید گزارش را بر اساس پارامترهای مختلف قابل اندازه گیری، هم به صورت پیش فرض و هم با پارامترهای قابل سفارشی سازی، ایجاد کنید.


گزارش تجزیه و تحلیل وظیفه را می توان در نمای محوری نیز ایجاد و مشاهده کرد.تحلیل برنامه ریزی و برگه ساعات کارکرد

برگه ساعات کارکرد و عملیات برنامه ریزی پروژه شرکت را می توان در گزارشات مشاهده کرد. این قابلیت گزارش دهی به کاربر قابلیت مشاهده برگه ساعات کارکرد و فعالیت های برنامه ریزی انجام شده روی کل پروژه های موجود و پروژه های مربوطه را می دهد.درآمد و هزینه های پروژه

ایجاد گزارش درآمد و هزینه های پروژه می تواند گزارش کمی از عملکردهای جنبه های مالی پروژه مربوطه، به کاربر ارائه دهد. گزارش ها را می توان بر روی کانبان و نمای گرافیکی مشاهده کرد. همچنین، گزارش های رتبه بندی مشتری براساس بررسی و رتبه بندی ارائه شده توسط مشتری از پروژه ها و موفقیت آمیز بودن آن، ایجاد می شود.