رهبران پروژه تصمیم گیرندگان اصلی پروژه هستند، اگر چه آنها بر اساس مسئولیتی که دارند مجبور هستند نقش های زیادی داشته باشند؛ مانند مدیر پروژه، تحلیل گر کسب و کار و کارشناس محصول.


به عنوان مدیر پروژه، با انجام کارهای زیر، پروژه را هدایت می کنیم:

  • تعریف برنامه پروژه و پیگیری آن 

  • تمرکز بر اهداف اصلی

  • پیگیری تمامی ارتباطات از طریق یک شخص که همان نماینده اصلی مشتری است (SPoC) (Single Point Of Contact)

  • استفاده از منابع مناسب و پیش بینی ریسک ها

به عنوان تحلیل گر کسب و کار و کارشناس محصول، به دنبال ساده تر کردن کار ها هستیم :

  • تصمیم گیری در مورد چگونگی پیاده سازی نیاز های خاص 

  • به چالش کشیدن خواسته های مشتری و مدیریت کردن انتظارات آن ها 

  • پیکربندی اودوو 

  • ایمپورت اطلاعات مورد نیاز 

  • یادداشت کردن ویژگی های جدید (در صورت نیاز به هرگونه توسعه و ایجاد ویژگی جدید)

رهبر پروژه اودوو باید به عنوان رابط اصلی ایجاد ارتباطات با مشتری در نظر گرفته شود که مشتری در صورت نیاز با او در ارتباط باشد.