با تعیین مهلت مقرر مشتری خود را ترغیب کنید

تعیین مهلت مقرر هم مانند ارسال پیش فاکتور مهم است؛ هم برای ترغیب مشتری به اینکه بدون ترس به خاطر از دست دادن پیشنهاد اقدام کند و هم برای محافظت از خودتان. در صورت به صرفه نبودن قیمت، تمایلی به انجام سفارش نخواهید داشت.


تعیین مهلت مقرر

برای هر پیش فاکتور یا سفارش فروش می توانید یک تاریخ انقضاء اضافه کنید.

مهلت مقرر را در قالب ها استفاده کنید

همچنین می توانید یک مهلت مقرر را به صورت پیش فرض در قالب پیش فاکتور تنظیم کنید. هر وقت که این قالب در پیش فاکتور به کار برود، آن تاریخ مقرر اعمال خواهد شد. 

در سمت مشتری، آنها این تصویر را مشاهده خواهند کرد.