تحویل و فاکتور به آدرس های مختلف

در اودوو می توانید آدرس های مختلف را برای تحویل و فاکتور پیکربندی نمایید. ذکر این نکته ضروری است که موقعیت مکانی تحویل گیرنده الزاماً با موقعیت مکانی دریافت کننده فاکتور یکی نیست.


فعالسازی ویژگی

به فروش » پیکربندی » تنظیمات رفته و ویژگی آدرس های مشتری را فعال کنید. 

آدرس های مختلف را به پیش فاکتور یا سفارش فروش اضافه کنید

در صورت انتخاب مشتری و ثبت آدرس تحویل و آدرس فاکتور، اودوو به صورت خودکار آنها را استفاده خواهد کرد. اگر تنها یک آدرس موجود باشد، اودوو همان را برای هر دو به کار خواهد برد، که البته می توانید بلافاصله آن را تغییر داده و آدرس جدیدی را از پیش فاکتور و سفارش فروش ایجاد کنید.


افزودن آدرس های فاکتور و تحویل به مشتری

در صورتی که تمایل داشته باشید قبل از پیش فاکتور و سفارش فروش آنها را به مشخصات مشتری اضافه نمایید، می توانید در فرم مشتری آنها را اضافه کنید. به یکی از فرم های مشتریان در قسمت پایین فروش » سفارش ها » مشتریان بروید. 

از آنجا می توانید از قسمت مخاطبان و آدرس ها گزینه افزودن را بزنید و به مشتریان اضافه کنید.

آدرس های مختلف در پیش فاکتور / سفارشات فروش

این دو آدرس سپس در پیش فاکتور یا سفارش فروشی که با ایمیل ارسال کرده یا چاپ کرده اید به کار می روند