افزودن شرایط و ضوابط در سفارشات

تعیین شرایط و ضوابط برای اطمینان از رابطه ای خوب بین مشتریان و فروشندگان ضروری است. هر فروشنده موظف است تمام اطلاعات رسمی شامل محصولات و سیاست شرکت را ارائه کند تا مشتری بتواند پیش از اقدام به هر کاری تمامی آن شرایط را مطالعه نماید.

شما می توانید با کمک اودوو به راحتی شرایط و ضوابط پیش فرض خود را روی تمام پیش فاکتورها، سفارشات فروش و فاکتورها لحاظ کنید.


شرایط و ضوابط پیش فرض خود را تنظیم کنید

به فروش » پیکربندی » تنظیمات بروید و شرایط و ضوابط پیش فرض را فعال کنید.

در این جعبه می توانید شرایط و ضوابط پیش فرض خود را اضافه کنید. پس از آن در تمامی پیش فاکتورها، سفارشات فروش و فاکتورها این متن را مشاهده خواهید کرد.

شرایط و ضوابط با جزئیات بیشتر را تنظیم کنید

به اشتراک گذاری شرایط با جزئیات بیشتر و ساختاریافته تر، انتشار روی شبکه و رجوع به آن لینک در بخش شرایط و ضوابط اودوو ایده خوبی است.

همچنین می توانید مدرکی خارجی با شرایط جزئی تر و ساختاریافته تر را به ایمیلی که به مشتری ارسال می نمایید الحاق کنید. همچنین می توانید الحاقیه ای را به صورت پیش فرض برای تمامی پیش فاکتورهایی که از طریق ایمیل ارسال می شوند تعیین کنید.