نشست های انجام شده پایانه فروش را می توانید از مسیر  ماژول پایانه فروش> سفارش ها> نشست ها  مشاهده کنید.

در صفحه زیر، جزئیات نشست ها مانند شناسه نشست، پایانه فروش، شخصی که نشست را باز کرده است، تاریخ شروع و تاریخ بستن و وضعیت جلسه شرح داده شده است.