به همان سادگی ABC! یک دکمه برای انتقال وب سایت در بالا سمت چپ وجود دارد، به کمک آن می توانید به راحتی از یک سایت، به سایت دیگر منتقل شوید. انتقال به یک سایت دیگر با دامنه این وب سایت مرتبط خواهد بود. در صورت استفاده از دامنه دیگری برای وب سایت ، هنگام ورود به سایت از مشتری نام برده می شود.