چک لیست وظیفه و زیروظیفه پروژه

با کمک این ماژول می توانید وظیفه یا زیر وظیفه را به لیستی از فعالیت ها تقسیم کنید، بنابراین وظیفه و زیر وظیفه به راحتی در مدیریت پروژه اودوو کنترل

خواهد شد.

امکانات کلیدی:


 • به تعداد دلخواه چک لیست قابل تنظیم می توانید ایجاد کنید (عمومی یا خاص پروژه)

 • مراحل چک لیست قابل تنظیم می باشد (پیش فرض 3 مرحله ای است اما می توانید مراحل بیشتری را نیز اضافه کنید).

 • تنها مدیر و ادمین می توانند چک لیست را حذف و اضافه کند.

 • به تعداد دلخواه فعالیت برای چک لیست می توانید ایجاد کنید.

 • بسته به مرحله فعالیت چک لیست می توانید رنگ  تنظیم کنید.  

 • منوی فعالیت های چک لیست جداگانه با گروه فیلترهای مختلف توسط گزینه ها وجود دارد.

 • فعالیت چک لیست ها را به صورت انبوه یعنی یکجا، تکمیل / لغو کنید.

 • مراحل چک لیست در نمای کانبان و فرم وظیفه وجود دارد. 

 • فعالیت ها را می توان از نمای کانبان و نمای فرم پروژه بررسی کرد.

 • امکان محدود کردن تغییر مرحله وظیفه قبل از اینکه همه چک لیست ها لغو یا تکمیل شوند، وجود دارد.

تنظیم محدودیت برای پیشرفت وظیفه


اگر کاربر گزینه "محدود کردن روند پیشرفت وظیفه" را از تنظیم پروژه انتخاب کند، یک جعبه چک در مراحل وظیفه قابل مشاهده خواهد بود. اگر این کادر تأیید برای مرحله وظیفه خاص، انتخاب شود، کاربر نمی تواند وظیفه خود را تا زمانی که تمام فعالیت های چک لیست لغو یا انجام شده باشد. به مرحله بعد تغییر دهد.


 

فرض کنید گزینه "محدود کردن پیشرفت وظیفه چک لیست" برای مرحله "انجام" انتخاب کنید، تا زمانی که تمام فعالیت های چک لیست لغو یا تکمیل نشوند، وظیفه به مرحله انجام نمی رود. این تنظیم را می توان در هر مرحله وظیفه اعمال کرد.


 

مراحل فعالیت های چک لیست:

 •  مراحل فعالیت پیش فرض 1) برای انجام 2) تکمیل شد 3) لغو شد هستند.

 • می توانید تا 20 مرحله سفارشی دیگر با ترتیب بین 2 تا 21 ایجاد کنید.

 کارشناسی چک لیست

 شما باید نام چک لیست، توضیحات، فعالیت های چک لیست را برای آن چک لیست پروژه اضافه کنید. اگر پروژه تنظیم شود، این چک لیست فقط برای وظیفه های انتخاب شده پروژه در دسترس خواهد بود.


 


برای استفاده، نیاز هست چک لیستی را برای وظیفه انتخاب کنبد. تب چک لیست قابل مشاهده خواهد بود. همه فعالیت های چک لیست به صورت خودکار تکمیل می شوند. رنگ های مختلف برای مراحل مختلف فعالیت تنظیم می شود. پیشرفت کلی چک لیست را می توانید مشاهده کنید.


 

نمایش فرم فعالیت چک لیست


 


پیشرفت چک لیست در نمای کانبان وظیفه 

 

پیشرفت چک لیست در نمای لیست وظیفه


 

تعداد فعالیت چک لیست در نمای کانبان پروژه


 

لیست تعداد فعالیت در نمای فرم پروژه


  اگر کاربر سعی کند مرحله را به مرحله  انجام شده (مرحله ای که محدود شده) تغییر دهد و برخی فعالیت ها لغو یا تکمیل نشوند، سیستم پیام هشدار دهنده را ارسال می کند.


 

 برای فعالیت های لغو شده  یا کامل، منوی فعالیت چک لیست جداگانه ایجاد کنید

فیلترها و گروه های مختلفی اضافه شده تا کاربر به راحتی بتواند روی فعالیت های خاص کار کند.


 

تأیید یا لغو انبوه فعالیت ها

فعالیت های تکی یا چندگانه را از نمای لیست انتخاب کنید -> عمل -> تایید/ لغو فعالیت.

اگر کاربر تیک صرف نظر را بزند، سیستم از فعالیتهای لغو شده و انجام شده صرف نظر خواهد کرد، در غیر این صورت سیستم عملیات لفو و یا تکمیل  را را برای همه رکوردهای انتخاب شده انجام می دهد.