Document topics

ایجاد یک انتقال از مرحله اول

برای ایجاد یک انتقال از برنامه بارکد، در ابتدا باید بارکدهای نوع عملیات را چاپ کنید. برای انجام این کار، می‌توانید برگه بارکدها را از صفحه اصلی برنامه دانلود کنید.بعد از انجام این‌کار، می‌توانید موردی که در نظردارید برای آن یک سند ایجاد کنید را اسکن ‌کنید. سپس، یک سند خالی ایجاد می‌شود و می‌توانید با اسکن محصولات، آن را پر کنید.