ایجاد یک انتقال از مرحله اول

برای ایجاد یک انتقال از برنامه بارکد، در ابتدا باید بارکدهای نوع عملیات را چاپ کنید. برای انجام این کار، می‌توانید برگه بارکدها را از صفحه اصلی برنامه دانلود کنید.بعد از انجام این‌کار، می‌توانید موردی که در نظردارید برای آن یک سند ایجاد کنید را اسکن ‌کنید. سپس، یک سند خالی ایجاد می‌شود و می‌توانید با اسکن محصولات، آن را پر کنید.