پیکربندی مالیات

مالیات محصولات را می توان در تب مالیات پیکربندی کد تا در پایانه فروش سیستم کار کند. موقعیت مالی به ازای هر سفارش می تواند به همراه کل موقعیت های مالی برای کل عملیات پایانه فروش فعال و اختصاص یابد.

  

با فعالسازی گزینه "موقعیت مالی"، می توان به منوی موقعیت های مالی مربوطه دسترسی داشت. جزئیات و توضیحات را می توان بر اساس نیاز کاربر ویرایش کرد.