چگونه کاربران می توانند با حساب کاربری خود در گوگل وارد سیستم شوند

  • به حساب کاربری خود در گوگل وارد شوید و به  https://console.developers.google.com رجوع کنید.

  • بر روی Create Project کلیک نموده و نام پروژه و سایر جزئیات را وارد کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • بر روی  Use Google APIs کلیک کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • در منوی سمت چپ، زیر منوی Credentials   (از API Manager) و سپس OAuth consent screen را انتخاب کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • آدرس، ایمیل و نام محصول (به عنوان مثال، اودوو) را تکمیل نموده و سپس ذخیره کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • سپس بر روی Add Credentials کلیک نموده و گزینه دوم (OAuth 2.0 Client ID) را انتخاب کنید.  

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • بررسی کنید که نوع برنامه بر اساس Web Application تنظیم شده باشد. اکنون، صفحات مجاز برای انتقال به آنها را پیکربندی کنید.  

  • برای دستیابی به این منظور، فیلد Authorized redirect URIs را کامل کنید. لینک زیر را در این باکس،  کپی و پیست کنید:

        http://mydomain.odoo.com/auth_oauth/signin  سپس بر روی Create کلیک نمایید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • پس از انجام، دو نوع اطلاعات دریافت خواهید کرد (شناسه مشتری و رمز مشتری). شما باید شناسه مشتری را در General Settings وارد کنید.