چگونه کاربران می توانند با حساب کاربری خود در گوگل، وارد سیستم شوند

  • به حساب کاربری خود در گوگل وارد شوید و به   https://console.developers.google.com   بروید.

  • بر روی Create Project کلیک نموده و نام پروژه و سایر جزئیات را وارد نمایید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • بر روی    Use Google APIs   کلیک کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • در منوی سمت چپ، زیر منوی  Credentials (در  API Manager ) و سپس  OAuth consent screen را انتخاب کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • فیلدهای آدرس، ایمیل و نام محصول (به عنوان مثال، اودوو) را پر کرده و ذخیره کنید.

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • سپس بر روی  Add Credentials  کلیک نموده و گزینه دوم ( OAuth 2.0 Client ID ) را انتخاب نمایید.  

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
Odoo CMS - یک تصویر بزرگ
  • بررسی کنید که نوع برنامه بر اساس  Web Application  تنظیم شده باشد. اکنون، صفحات مجاز برای انتقال، پیکربندی کنید.  

  • برای دستیابی به این منظور، فیلد  Authorized redirect URIs  را کامل کنید. لینک زیر را در این باکس،  کپی و پیست کنید: 

  http://mydomain.odoo.com/auth_oauth/signin سپس بر روی  Create کلیک نمایید:

Odoo CMS - یک تصویر بزرگ


  • پس از انجام، دو نوع اطلاعات دریافت خواهید کرد (شناسه مشتری و رمز مشتری). شما باید شناسه مشتری را در General Settings وارد نمایید.