• سناریوی اول: هنگامی که یک سرنخ ایرانی ایجاد می شود، یک اولویت 3 ستاره باید به طور خودکار اعمال شود.

از مسیر تنظیمات عمومی> فنی> اتوماسیون> عملیات خودکار، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید و قوانین زیر را تنظیم کنید:

  • مدل: سرنخ / فرصت

  • فعال: روشن

  • اجرا: هنگام ایجاد و بروزرسانی

  • اعمال بر: کشور> نام کشور = ایران

  • عمل در صف انجام: به روز کردن رکورد

  • داده برای نوشتن: اولویت (crm.lead)، مقدار> 3