برای تولید یک محصول، ابتدا به لیست اجزا و تعداد آن نیاز دارید. لیست مواد ، نوعی اسناد است که لیست کاملی از اجزای مورد نیاز برای انجام فرآیند تولید را مشخص می کند. همچنین  لیست مواد (BoM)، به طور واضح تعداد مورد نیاز مسیرها و مراحل جداگانه ای که باید در فرآیند تولید خاص دنبال شود، مشخص می کند. با استفاده از اودوو، کاربر می تواند چندین لیست مواد را به هر محصول پیوند دهد و گونه های مختلف آن را توصیف می کند.

راه اندازی لیست مواد

در صورت تصمیم به مدیریت عملیات تولید با استفاده از سفارش های تولید، می توانید از تخصیص مسیرها به لیست مواد صرف نظر کنید. در اینجا، فرآیند تولید در یک مرحله انجام می شود و نیازی به پیگیری این مرحله نیست.

برای ایجاد لیست مواد جدید، ابتدا باید محصول را با استفاده از لیست مواد و یک یک اجزا ایجاد کنید.  

به ماژول تولید> داده های اصلی> لیست مواد بروید:


با کلیک روی دکمه "ایجاد" ، می توانید لیست مواد جدید را ایجاد کنید:


فرم ایجاد شامل مشخصه های زیر است:

  • محصول: می توانید محصول مورد نظر را از لیست منوی کشویی انتخاب کنید.

  • گونه محصول:  گونه محصول تعریف کننده لیست مواد فقط برای این محصول در دسترس باشد.

  • تعداد: تعداد تولید شده.

  • مسیر:  عملیات برای تولید این لیست مواد. هنگامی که یک مسیر مشخص می شود، سفارشات تولید از طریق سفارش های کاری اجرا خواهد شد، در غیر این صورت همه چیز در خود سفارش تولید انجام می شود.

  • شماره ارجاع: از فیلد شماره ارجاع، برای تفکیک لیست مواد مختلف همان محصول استفاده می کنند.

  • نوع BOM (لیست مواد): نوع لیست مواد را می توانید (تولید این محصول، کیت، قرارداد فرعی) انتخاب نمایید.

  • روی گزینه "ا فزودن سطر " کلیک کنید و مواد اولیه محصول خود را اضافه کنید.


  • مصرف: می تواند (محدود شده یا قابل انعطاف) باشد، تعریف می کند که آیا شما می توانید اجزای بیشتر و یا کمتر از تعداد تعریف شده در لیست مواد مصرف کنید.     

  • آماده تولید: زمانی را تعریف می کند که یک سفارش تولید، آماده شروع است.

  • عملیات: زمانی که مسیر تولید  با نوع عملیات تنظیم شود، سفارش تولید برای آن محصول با استفاده از لیست مواد همان نوع عملیات ایجاد می شود. این گزینه امکان تعریف قوانینی را برای موجودی می دهد که باعث سفارش های مختلف تولید با لیست مواد های مختلف می شود.                    

توجه داشته باشید: می توانید لیست مواد را بعدا از مسیر  ماژول تولید> داده های اصلی> لیست مواد ، از همان منو حذف/به روزرسانی کنید.

می توانید از لیست مواد برای گونه های محصول استفاده کنید. اگر لیست مواد برای یک گونه واحد باشد، آنها را در فیلد "گونه محصول" مشخص کنید. از طرف دیگر، اگر لیست مواد برای چندین گونه باشد، گونه را در هر سطر اجزا مشخص کنید. می توانید چندین گونه برای هر اجزا اضافه کرد.


افزودن مسیر در لیست مواد

می توانید مسیرهایی را به لیست مواد اضافه کنید تا عملیات انجام شده در فرآیند تولید تعریف شود. برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول تولید> پیکربندی> تنظیمات> تب عملیات ها  بروید و گزینه "سفارش های کاری" را فعال کنید.


توجه: هر لیست مواد تنها یک مسیر خواهد داشت، با این حال، هر مسیر می تواند چندین بار استفاده شود.


 

تولیدات جانبی

تولیدات جانبی در اودوو محصولی است که علاوه بر تولید اصلی، در لیست مواد تولید می شود با  فرآورده ای است که می تواند در کنار محصول اصلی به طور ناخواسته تولید شود. برای افزودن تولیدات جانبی به لیست مواد، به ماژول تولید> پیکربندی> تنظیمات> تب عملیات بروید و گزینه "تولیدات جانبی" را فعال کنید:


برای اعمال تغییرات، روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید. پس از فعال کردن گزینه می توانید تولیدات جانبی خود را به لیست مواد اضافه کنید.

 می توانید محصول جانبی را به تعداد دلخواه خود اضافه کنید، علاوه بر آن اینکه طی چه عملیاتی، محصول جانبی تولید شده است، باید ثبت شود.