یادآور تولد

این ماژول به طور خودکار در روزهای تولد مشتریان، یک ایمیل به مشتری می فرستد.


امکانات


پیکربندی تاریخ تولد برای مشتری

می توانید تاریخ تولد را برای مشتری تنظیم کنید


ارسال خودکار ایمیل برای یادآوری تولد

ایمیل با استفاده از یادآور تولد به طور خودکار برای مشتری ارسال می شود.

نحوه کار

 تاریخ فیلد تولد : شما باید تولد مشتری را در نمای مشتری تنظیم کنید.

فروش>سفارش ها> مشتریان


 


عملیات زمانبندی شده

می توانید زمان دلخواه را برای ارسال ایمیل به مشتری تنظیم کنید.

تنظیمات> فنی> اتوماسیون> عملیات زمانبندی شده

 

ایمیل

به این ترتیب یک ایمیل برای ارسال پیام تبریک به مشتری ایجاد می شود.

تنظیمات> فنی> ایمیل ها