مشتری مداری را باور و بارور کنید
مشتری مداری:
م:

* مردم داری، مروت، منفعت رسانی را به عنوان مزیت رقابتی مشتری مداری تعریف کنید.

ش

* شناخت مشتری و انتظارات و ارزش های دلخواه
* شناخت برای پاسخگوئی درست به خواسته های مشتریان
* شرایط مناسب برای خدمت رسانی را شالوده مشتری مداری خود بدانید.


ت

* تفهیم و تفاهم
* تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیری
* تغییر و تحول را جدی بگیرید.

ر

* راهنمائی مشتری
* رغبت در مشتری
* روحیه­ی خدمت رسانی به مشتری

ی

* یادگیری از مشتری
* یک رنگی با مشتری
* یک پارچگی خدمات

م

* مشکل شناسی
* مشکل گشائی
* مفید و مؤثر بودن برای مشتری

د

* درک مشتری
* دوستی با مشتری
* دفاع از حقوق و منافع مشتری

ا

* اعتقاد به مشتری
* ارتباط با مشتری
* احترام به مشتری
* احترام به مشتری و حریم شخصی او
* انتخاب آزاد برای مشتری
* اطلاع رسانی و اطلاع یابی از مشتری
* ارزش فزائی برای مشتری

ر

* رسیدگی سریع و صحیح به مشتری
* رضایت همیشگی و همگانی

ی

* یاری
* یاوری
* یکدلی
مشتری مداری را باور و بارور کنید
تسهیل گستر
04 مرداد 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی
ورود | ثبت نام افزودن نظر
10 راه حل برای مذاکره تجاری