مدیریت دانش چیست؟
تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن برای دانستن است.

تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن برای دانستن است.  کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حياتی سازمان، اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وری و نوآوری است. مديريت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربيات با ارزش افزوده کارکنان، آسان کردن بازيابی دوباره و نگهداری آن بعنوان دارايی سازماني است. مديريت دانش کوششی برای تبديل دانش کارکنان (سرمايه انسانی) به دارايی مشترک سازمانی (سرمايه فکری ساختاری) است.

دو جزء عبارت مدیریت دانش یعنی مدیریت و دانش با کمک دو عنصر تواناساز تکنولوژی و فرهنگ سازمانی برای تحت کنترل درآوردن حافظه جمعی سازمانها با هم مختلط شده اند. بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به کار مي گيرند:

· افزايش همکاری

· بهبود بهره وری

· تشويق و قادر ساختن نوآوری

· غلبه بر اطلاعات زيادی و تحويل فقط آنچه که مورد نياز است

· تسهيل جريان دانش مناسب از تامين کنندگان به دريافت کنندگان بدون محدوديت زمان و فضا

· تسهيل اشتراک دانش ميان کارکنان و بازداشتن آنان از نوآوری دوباره

· تصرف و ثبت دانش کارکنان، قبل از اين که آنان سازمان را ترک نمايند

· افزايش آگاهی سازمانی از خلاءهای دانش سازمان

· کمک به سازمانها، که سبقت جو باقی بمانند

· بهبود خدمات مشتری

بخشهای مدیریت دانش

نخست مدیریت داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانائی های خاص هستند. این دو قسمت (محتوا و افراد) برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرایندها و تکنولوژی خاصی به هم متصل شده اند.

مدیریت دانش چیست؟

تعاريف مديريت دانش بسيار است اما به زبان ساده، مديريت دانش سازمان دادن برای دانستن است.  کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حياتی سازمان، اشتراک دانش ميان يک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصميم گيري، افزايش بهره وری و نوآوری است. مديريت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربيات با ارزش افزوده کارکنان، آسان کردن بازيابی دوباره و نگهداری آن بعنوان دارايی سازماني است. مديريت دانش کوششی برای تبديل دانش کارکنان (سرمايه انسانی) به دارايی مشترک سازمانی (سرمايه فکری ساختاری) است.

دو جزء عبارت مدیریت دانش یعنی مدیریت و دانش با کمک دو عنصر تواناساز تکنولوژی و فرهنگ سازمانی برای تحت کنترل درآوردن حافظه جمعی سازمانها با هم مختلط شده اند. بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را به دلايل ذيل به کار مي گيرند:

· افزايش همکاری

· بهبود بهره وری

· تشويق و قادر ساختن نوآوری

· غلبه بر اطلاعات زيادی و تحويل فقط آنچه که مورد نياز است

· تسهيل جريان دانش مناسب از تامين کنندگان به دريافت کنندگان بدون محدوديت زمان و فضا

· تسهيل اشتراک دانش ميان کارکنان و بازداشتن آنان از نوآوری دوباره

· تصرف و ثبت دانش کارکنان، قبل از اين که آنان سازمان را ترک نمايند

· افزايش آگاهی سازمانی از خلاءهای دانش سازمان

· کمک به سازمانها، که سبقت جو باقی بمانند

· بهبود خدمات مشتری

بخشهای مدیریت دانش

نخست مدیریت داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانائی های خاص هستند. این دو قسمت (محتوا و افراد) برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرایندها و تکنولوژی خاصی به هم متصل شده اند.
مدیریت دانش چیست؟
تسهیل گستر
21 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی
ورود | ثبت نام افزودن نظر
مديريت منابع انساني در مشاغل متوسط و كوچك