کسب و کار

چرا هر کارآفرین باید یک رهبر خدمتگزار باشد

اصطلاح رهبری خدمتگزار، به یک سیستم اعتقادی اشاره دارد که ماهیت آن، اولویت دادن به مردم و توانمندسازی کارمندان است.