تسهیل گستر

نخستین رویداد بهار کارآفرینان استارتاپی در تبریز برگزار شد

تسهیل گستر

اولین رویداد بهار کارآفرینان استارتاپی در تبریز برگزار می شود