مدیریت تبلیغات شهری

مدیریت تبلیغات شهری یکی از مدیریت های زیر مجموعه سازمان است که به موازات تبلیغات فرهنگی در سطح شهر ، به عنوان تنها مدیریت درآمدزای سازمان ، ضمن همسویی و هم جهت بودن با نظام بهره وری و مهندسی سیستم ، نسبت به ساماندهی ، ممیزی و نظارت بر تابلوهای صنفی و تبلیغات سطح شهر اقدام می نماید.

عمده فعالیتهای مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری عبارتنداز :
1- ساماندهی و زیباسازی وضع موجود تبلیغات سطح شهر
2- نظارت بر انجام تبلیغات سطح شهر
3- باز مهندسی و نظارت بر سیستم تبلیغات شهری در حوزه تابلوهای صنفی ، تجاری
4- شناسایی ، اخذ عوارض و صدور مجوز تابلوهای صنفی
5- تنظیم قرارداد تابلوهای تبلیغاتی ، اخذ مبلغ و نظارت بر عملکرد آنان
6- جمع آوری و طبقه بندی کلیه قواعد فنی ، مواضع حقوقی ، اصول فرهنگی ، اطلاعات مربوط به شناخت بازار و اصول روانی تبلیغات شهری


برخی از وظایف مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری


· تدوین خط مشی ها و چشم انداز های تبلیغاتی و زیباسازی شهر .
· تدوین پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی مربوط به تبلیغات شهری و اعمال آن در فعالیت های سازمان .
· تنظیم قرارداد و اخذ مبلغ تابلوهای تبلیغاتی با افراد حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن عملكرد آنان .
· اجرای طرحهای فرهنگی به مناسبت های ملی و مذهبی
· تهیه و تنظیم طرح جامع تبلیغات شهری و زیباسازی ، متناسب با مناطق مختلف شهری و ارائه آن به مراجع ذیربط .
· شناسایی و تأسیس بانك اطلاعات شامل : آمار مربوط به سازمانها ، ارگانها ، واحدها و بنگاههای تبلیغی دولتی و خصوصی .
· تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعملها و آیین نامه های زیباسازی و تبلیغات شهری به منظور پیشبرد اهداف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن .
· گسترش ارتباط و تبادل افكار و نظرات با متخصصین امور تبلیغی و بهره مندی از نظرات آنان در بهبود و توسعه كمی و كیفی برنامه ها .
· شناسایی ، برداشت محلی اطلاعات و اخذ عوارض تابلوهای واحدهای صنفی ( اعم از سردرب و ارتفاع ) بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر .

مدیریت تبلیغات شهری
تسهیل گستر 10 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
ویرایش
بایگانی
ورود | ثبت نام افزودن نظر
مدیریت زمان