بازارهای تجارت الکترونیکی
در هر بازاري كه شما كالاي خود را بدان صادر مي كنيد يك انقلاب بزرگ درحال وقوع است كه عملكرد موسسات پشتيبان (حمايت كننده ) تجارتي (TSI) را دستخوش تغيير خواهد ساخت .جايگاه اين تحول بازارهاي كسب وكار تجارتي - تجارتي (B2B) است.

در هر بازاري كه شما كالاي خود را بدان صادر مي كنيد يك انقلاب بزرگ درحال وقوع است كه عملكرد موسسات پشتيبان (حمايت كننده ) تجارتي (TSI) را دستخوش تغيير خواهد ساخت .جايگاه اين تحول بازارهاي كسب وكار تجارتي - تجارتي (B2B) است. اين بازارها همه شركاء و خدمات مرتبط با تجارت بين المللي ازقبيل : تامين كنندگان ، خريداران ،فرستندگان دريايي كالا، لجستيك (پشتيباني )، خدمات (سرويسهاي ) بازرسي اخباربازاريابي و كاربريهاي نرم افزار را كه موجب سهولت در امور توليد، خريد و فروش مي گردند را در يك محل گردهم آورده اند.

اساسا بازارهاي تجارت الكترونيكی معادل مجازي يك بازار شهري هستند; بازاري كه به روي خريداران و تامين كنندگان هر نقطه از دنيا كه به اينترنت دسترسي داشته باشند،باز است . درواقع هدف آن است كه بازار تجارت الكترونيكي آن قدر سهل الوصول وكارآمد باشد تا خريداران و فروشندگان با اشتياق ، هزينه خدمات ارائه شده را بپردازند.چنين بازارهايي تقريبا درهمه بخشهاي صنعت وجود دارند. طلايه داران اين بازارهاي رقابتي آن دسته از مشاغلي بوده اند كه بر اوضاع استيلا داشته و استطاعت ميليونها دلار سرمايه گذاري اوليه لازم را دارند. مي توان براي جبران كسري از هزينه سايت هاي اوليه ،بازارهاي كوچكتري ساخت كه موجبات برقراري ارتباط بين صنوف تجاري موجود را فراهم مي آورد. در كشورهايي كه زنجيره هاي ارتباطي كند و نامطمئن هستند كاربران عاقبت انديش ممكن است مجبور شوند تا در كشور ديگري اجازه دستيابي موقت به يك سايت را درخواست كنند و يا حتي مجبور به سرمايه گذاري در يك روزنه ارتباطماهواره اي بسيار كوچك (VSAT)به صورت شخصي و يا شراكتي شوند (روشي كه توسط مشاغل و حرف مربوطه در نپال به كار گرفته شد).

چرا تحول ؟

تغييرات بزرگي در هزينه معاملات و نيز راه وروش مبادلات درحال وقوع است .فناوري هاي جديد اين امكان را براي خريداران به وجود مي آورد تا به طور همزمان با تعدادزيادي از تامين كنندگان در ارتباط باشند. اين امر به كاهش قابل توجه در قيمت ها، چرخه زماني سفارشات و نيازمنديهاي سرمايه گذاري كاري و همچنين كارايي و اثربخشي چشمگيري منجر مي گردد.

همچنين اين امكان براي تامين كنندگان به وجود مي آيد تا توليدات و خدمات يكپارچه تري متناسب با نيازمندي هاي هر خريدار عرضه كنند. به طور نمونه ، بر طبق تحقيق و بررسي تازه اي كه توسط گلدمن ساكس (GOLDMANSACKS) انجام گرفته است ،خريداران 10 تا 30 درصد كاهش هزينه ورودي (مواد اوليه ) تامين كنندگان 5 تا 20 درصدكاهش در هزينه هاي فروش را گزارش كرده اند. شركت هاي حمل ونقل نيز از اين موضوع بهره جسته اند زيرا به اين ترتيب امكان بارگيري در راه بازگشت برايشان به وجود آمده است . در اين ميان سرمايه گذاري هايي كه ارتباطات ، سلسله مراتب و فرايندهاي داخلي خود را براساس نياز به يك محيط ديجيتالي بازسازي كردند، بيش از همه سود بردند. آنها قادر به اداره كل زنجيره هاي عرضه خود از طريق اينترنت بوده و از فرايند سنتي خريد -نگهداري - توليد - نگهداري - فروش به مدل فروش - ارجاع كار به منبع - سرهم كردن - كشتي ارتقا يافتند. به عبارت ديگر آنها اساس كار خود را به جاي ذخيره موجودي كالابرمبناي سفارش قرار داده اند.

از بازارها تا مراكز مبادلات تجارتي اينترنتي

بازارهاي تجارت الكترونيک در اشكال گوناگوني ظاهر مي شوند. اصطلاحي كه امروزه عموما براي تميز آنها از سايتهاي يك شركت به كار گرفته مي شود به <مركز مبادله تجاري اينترنتي > (ITE) مشهود است . برخي از اين مراكز تنها به يك بخش فرعي خاص صنعتي محدود مي شوند مانند مركز مبادلات بازيافتي آفريقا.

مركز مبادله تجاري به كشورهاي صنعتي محدود نمي گردد. نمونه هايي نيز در پرو،پاراگوئه ، تايلند، هند، چين ، مغولستان ، اوگاندا و ديگر كشورهاي درحال توسعه پايه گذاري شده اند. اكنون بيش از 1000 مركز مبادله تجاري درحال فعاليت هستند و تعداد بيشتري نيز در سال آينده روي خط قرار خواهند گرفت.

آمادگي براي تجارت اينترنتي

در اولين نشست اجرايي مركز تجارت بين المللي (ANNECY، اكتبر 1999) تعدادي از سازمانهاي تبليغاتي محلي عدم اعتماد خود را نسبت به سودمندي اينترنت به عنوان ابزاري كارآمد براي تجارت بين المللي ابراز داشتند. يك سال بعد، ترديدها برطرف گرديد.اكنون مساله بر سر آن است كه چگونه مي توان از اينترنت براي تجارت موثرتربهره برداري كرد؟

9 گام عملي

9 گام عملي وجود دارد كه با بهره جويي از آن ، مراكز مبادله تجاري مي توانندصادركنندگان كشور خود را با مزاياي استفاده از اينترنت آشنا سازند.

1 - درمورد اينكه كشور شما به چه نياز دارد تا يك رقيب الكترونيكي باشد در رهبران وآژانس هاي بين المللي حساسيت ايجاد كنيد. با سازمانهايي كه به كسب وكارهاي كوچك وبزرگ دست مي زنند و نيز با آژانس هاي بين المللي همكاري داشته باشيد. تحليل كنيد كه كشور شما به چه نياز دارد تا يك رقيب الكترونيكي باشد و با شركاي علاقه مند همكاري كنيد تا آگاهي را درميان مشاغل برانگيزيد. نتايج خود را با تصميم گيرندگان بين المللي درميان بگذاريد تا راه حلهاي مناسبي بيابيد. همزمان صادركنندگان و شركاي آنها را ازنيروهايي كه تجارت الكترونيكي را به هر بخش صنعت هدايت مي كنند، مطلع سازيد.اطلاع رساني مي تواند ازطريق كارگاه ها، كنفرانس ها و مجلات تجاري تخصصي صورت پذيرد.

2 - با خريداران بين المللي به منظور آموزش تامين كنندگان محلي اشتراك مساعي كنيد.صادركنندگان بايد بدانند كه چگونه بيشترين بهره را از تكنولوژي هاي جديد به دست آورند. آموزش بايد درجهت انطباق تجارت و فعاليت هاي توليد در اقتصاد ديجيتالي گام بردارد و براي تحقق اين مهم از مراكز حراج و مبادلات تجاري بهره گيرد و مزايده هايي باجزئيات فني و مالي مجزا با كارپردازان مجرب و امنيت در شبكه فراهم آورد.تامين كنندگان نيز بايد به نوبه خود با تكنيك هاي تحقيق و جستجو در اينترنت ، جمع آوري و تجزيه وتحليل آمار مشتريان و ارزيابي كيفيت و صحت اطلاعات آشنا شوند.

3 - تحقيق كنيد و بر روي خط اينترنت اطلاعات ارائه دهيد. تامين كنندگان بايد بدانند كه كداميك از مراكز مبادلات تجاري و منابع اطلاعاتي در پايگاه وب با صنعتشان در رابطه است . همچنين آنها نيازمند اطلاعاتي درباره خود مراكز مبادلات هستند ازجمله اينكه :سطح امنيت موجود چقدر است ؟ چه ميزان امكانات در دسترس است ؟ شرايط عضويت چيست ؟ و كدام خريداران عضو شبكه هستند. موسسات حمايت كننده از تجارت باانتخاب بهترين اطلاعات ، تركيب آنها و انتشار آنها به صادركنندگان منطقه و كشورش قادربه پركردن اين نكات هستند.

4 - از تكنولوژي اطلاعات به منظور افزايش كارايي زنجيره عرضه استفاده كنيد. اين مورد به شركتها در بكارگيري تكنولوژي هاي اطلاعات در جهت كارآيي بهتر اقداماتشان و در نتيجه انجام به موقع سفارشات صادراتي با خطاهاي كمتر و كالاهاي با كيفيت مناسب كمك مي كند. بهتر است آموزش هاي عملي درجهت تبديل اطلاعات چاپي روي كاغذ به اطلاعات ديجيتالي براي ادغام اقدامات لجستيك (پشتيباني )، امور مالي و اطلاعات توليدي و مديريت زنجيره اي از تامين كنندگان انجام پذيرد. اين كار به نوبه خود هماهنگي كارگاهها را در موارد سازماني و مديريتي براي صادركنندگان و تامين كنندگان آنهادر بر خواهد گرفت . به منظور نيل به ظرفيت توليد لازم موردنظر خريداران بين المللي مي توان تامين كنندگان خرده پا را كه از پتانسيل صادرات بهره مند هستند به تشكيل كنسرسيوم تشويق كرد.

5 - اعتماد خريدار را نسبت به تامين كنندگان محلي افزايش دهيد. خدمات مميزي وداوري تامين كننده و پايگاه اطلاعاتي مرجع و به روز ايجاد كنيد و فعاليتهاي موفقيت آميز را انتشار دهيد. اطمينان دهيد كه هرگونه اطلاعات تهيه شده براي استفاده خريداران بالقوه و سرمايه گذاران خارجي به روز و كامل است .

6 - خدمات سنتي و قديمي خود را بر روي اينترنت ارائه كنيد: سايت خود را به منزله يك فروشگاه در محل توقف ايجاد كنيد تا خريداران و فروشندگان اطلاعات مورد نياز خود را يكجا بيابند. خدمات كاغذي سنتي خود را بر روي شبكه منتقل كنيد; براي نمونه گواهينامه مبدا - استانداردهاي بسته بندي و كيفيت و تقاضانامه هاي گواهينامه بهداشت گياهان را روي شبكه اينترنت ارائه دهيد. از ديگر خدماتي كه با هزينه اندك مي توان به صادركنندگان ارائه كرد عبارتند از: حسابگرها (ماشينهاي حساب ) نرخ مبادلات ارزي ،تغذيه كننده هاي خبري و مسيرهاي كشتيراني .

7 - همكاري با سايتهاي ويژه صنعتي را تشويق كنيد. خريداران بين المللي بدون در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي سايت در ميان سايتهاي صنعتي به جستجو مي پردازند.لذا در توسعه همكاري ها و روابطي كه صادركنندگان ، شما را در سايت هاي مبادلات ويژه صنعتي قابل قبول قرار مي دهند، بكوشيد. هنگامي كه صادركنندگان به سرمايه گذاري درسايت اينترنتي خود مي پردازند، و نيز هنگامي كه بهتر است ازطريق بازارهاي موجود كار كنند، در تصميم گيري به آنها ياري رسانيد.

8 - به توسعه نرم افزار محلي و محتواي آن همت گماريد. يكي از فرآورده هاي جانبي استفاده روز افزون تقاضاي بيش از حد براي سرويس هاي نرم افزار اينترنت در حيطه زبان ها وفرهنگ هاي بومي است . البته بهتر است بتوانيد اين تقاضا را در داخل كشور خود مرتفع سازيد.

9 - در كمين فرصتهاي اداري باشيد. لازم است موسسات پشتيباني تجاري متر صد فرصتهاي صادراتي جديدي كه ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژيكي است باشند و مي توانندبه بازگشت سريع به سرمايه گذاري در آموزش تكنولوژي اينترنت توجه و تذكر دهند.براي نمونه ، شركتهاي موجود در كشورهاي درحال توسعه مي توانند ازطريق زنجيره هاي ارتباطي اينترنت براي شركتهاي مشتري كه در گوشه ديگري از دنيا هستند، سرويسهاي اجرايي ، فعاليتهاي مركز خدمات خريد و مشتري را فراهم آورند.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
بازارهای تجارت الکترونیکی
تسهیل گستر 04 مرداد 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
هفت باور غلط در مورد فروش و بازاریابی
با وجود اینکه فروش و بازاریابی در سال‌های اخیر از نظر علمی پیشرفت زیادی داشته‌اند اما هنوز هم باورهای غلطی در بین فروشندگان و بازاریابان وجود دارد که باعث می‌شود نتوانند به اهداف موردنظر خود و شرکت‌شان دست یابند. در ادامه به تعدادی از این باورهای غلط اشاره شده است: